Added italian translation files. Thanks to Spaeleus.
[enigma2-plugins.git] / rsdownloader / po / it.po
2008-11-28 Nabil HannaAdded italian translation files. Thanks to Spaeleus.