tr locale update. Thx to MytHoLoG
[enigma2-plugins.git] / zaphistorybrowser / po / tr.po
2009-09-22 Nabil Hannatr locale update. Thx to MytHoLoG
2008-11-27 Nabil HannaAdded turkish translation files. Thanks to MytHoLoG.