Merge branch 'refs/heads/master' of ssh://sreichholf@scm.schwerkraft.elitedvb.net...
[enigma2-plugins.git] / .pydevproject
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>\r
2 <?eclipse-pydev version="1.0"?>\r
3 \r
4 <pydev_project>\r
5 <pydev_property name="org.python.pydev.PYTHON_PROJECT_INTERPRETER">Default</pydev_property>\r
6 <pydev_property name="org.python.pydev.PYTHON_PROJECT_VERSION">python 2.6</pydev_property>\r
7 </pydev_project>\r