[Elektro] each profile needs its own Nextday
[enigma2-plugins.git] / elektro / meta / Makefile.am
1 installdir = $(datadir)/meta/
2
3 dist_install_DATA = plugin_elektro.xml
4
5 EXTRA_DIST = elektro.jpg