Merge branch 'master' of ssh://scm.schwerkraft.elitedvb.net/scmrepos/git/enigma2...
[enigma2-plugins.git] / epgcopy / src / __init__.py