[Elektro] a NAS/server can be shutdown via Telnet
[enigma2-plugins.git] / elektro / CONTROL / postinst
2009-07-26 Moritz StrübeElektro: Patching Enigma should now work
2009-07-21 Moritz StrübeAded patch to fix bug in Enigma to the CONTROL folder...