Merge branch 'master' of ssh://sreichholf@scm.schwerkraft.elitedvb.net/scmrepos/git...
[enigma2-plugins.git] / elektro / po / tr.po
2009-09-22 Moritz StrübeAdded Turkish locale by MytHoLoG