fix typo
[enigma2-plugins.git] / epgrefresh / po / fy.po
2009-09-18 Moritz Vennfix typo
2009-01-09 Moritz Vennupdate fy,nl translation of autotimer,epgrefresh (thank...
2009-01-07 Moritz Vennupdate nl&fy translation (thanks gerrit)
2009-01-07 Moritz Vennadd nl&fy translations (thanks gerrit)