timezone.xml: move Moscow to GMT+4
[obi/enigma2-xml-data.git] / satellites.xml
1 <?xml version="1.0" ?>
2 <satellites>
3         <sat flags="1" name="Express 3A (11.0W)" position="-110">
4                 <transponder fec_inner="2" frequency="11459500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2848000" system="0"/>
5                 <transponder fec_inner="1" frequency="11464000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4340000" system="0"/>
6                 <transponder fec_inner="2" frequency="11469000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3254000" system="0"/>
7                 <transponder fec_inner="0" frequency="11488000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6400000" system="0"/>
8                 <transponder fec_inner="1" frequency="11510000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2170000" system="0"/>
9                 <transponder fec_inner="1" frequency="11513000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2712000" system="0"/>
10                 <transponder fec_inner="4" frequency="11516000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="7780000" system="0"/>
11                 <transponder fec_inner="0" frequency="11518000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4630000" system="0"/>
12                 <transponder fec_inner="1" frequency="11523000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2712000" system="0"/>
13                 <transponder fec_inner="2" frequency="11529000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3255000" system="0"/>
14                 <transponder fec_inner="0" frequency="11570000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
15                 <transponder fec_inner="3" frequency="11609000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2893000" system="0"/>
16                 <transponder fec_inner="0" frequency="11620000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
17                 <transponder fec_inner="0" frequency="11629000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
18                 <transponder fec_inner="3" frequency="11632000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="14100000" system="0"/>
19                 <transponder fec_inner="0" frequency="11661000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6398000" system="0"/>
20                 <transponder fec_inner="0" frequency="11670000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6398000" system="0"/>
21                 <transponder fec_inner="0" frequency="11683000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="12800000" system="0"/>
22                 <transponder fec_inner="0" frequency="3675000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="29623000" system="0"/>
23                 <transponder fec_inner="4" frequency="3675000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="29623000" system="0"/>
24         </sat>
25         <sat flags="1" name="Atlantic Bird 1 (12.5W)" position="-125">
26                 <transponder fec_inner="5" frequency="10959000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
27                 <transponder fec_inner="5" frequency="10969000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
28                 <transponder fec_inner="0" frequency="10978000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6284000" system="0"/>
29                 <transponder fec_inner="0" frequency="10987000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6284000" system="0"/>
30                 <transponder fec_inner="0" frequency="10995000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
31                 <transponder fec_inner="2" frequency="11007000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="25775000" system="0"/>
32                 <transponder fec_inner="1" frequency="11025000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3255000" system="0"/>
33                 <transponder fec_inner="5" frequency="11041000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4224000" system="0"/>
34                 <transponder fec_inner="0" frequency="11047000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4224000" system="0"/>
35                 <transponder fec_inner="0" frequency="11052000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
36                 <transponder fec_inner="0" frequency="11052000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4224000" system="0"/>
37                 <transponder fec_inner="0" frequency="11058000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4224000" system="0"/>
38                 <transponder fec_inner="3" frequency="11061000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
39                 <transponder fec_inner="0" frequency="11064000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4224000" system="0"/>
40                 <transponder fec_inner="3" frequency="11079000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4224000" system="0"/>
41                 <transponder fec_inner="0" frequency="11080100" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4224000" system="0"/>
42                 <transponder fec_inner="0" frequency="11085800" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4224000" system="0"/>
43                 <transponder fec_inner="5" frequency="11091500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4224000" system="0"/>
44                 <transponder fec_inner="0" frequency="11097200" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4224000" system="0"/>
45                 <transponder fec_inner="4" frequency="11099590" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2000000" system="0"/>
46                 <transponder fec_inner="0" frequency="11102900" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4224000" system="0"/>
47                 <transponder fec_inner="0" frequency="11108600" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4224000" system="0"/>
48                 <transponder fec_inner="3" frequency="11132000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3255000" system="0"/>
49                 <transponder fec_inner="4" frequency="11136000" modulation="1" onid="0" polarization="1" symbol_rate="3700000" system="0" tsid="1"/>
50                 <transponder fec_inner="3" frequency="11138000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3003000" system="0"/>
51                 <transponder fec_inner="3" frequency="11143000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5064000" system="0"/>
52                 <transponder fec_inner="0" frequency="11144000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
53                 <transponder fec_inner="3" frequency="11152000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
54                 <transponder fec_inner="0" frequency="11153000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
55                 <transponder fec_inner="3" frequency="11156000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1000000" system="0"/>
56                 <transponder fec_inner="1" frequency="11160500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
57                 <transponder fec_inner="3" frequency="11162000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
58                 <transponder fec_inner="3" frequency="11163500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
59                 <transponder fec_inner="3" frequency="11168500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1000000" system="0"/>
60                 <transponder fec_inner="0" frequency="11171000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
61                 <transponder fec_inner="3" frequency="11177000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2857000" system="0"/>
62                 <transponder fec_inner="3" frequency="11177500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="9404000" system="0"/>
63                 <transponder fec_inner="0" frequency="11180000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
64                 <transponder fec_inner="4" frequency="11188000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5722000" system="0"/>
65                 <transponder fec_inner="0" frequency="11189000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
66                 <transponder fec_inner="3" frequency="11332000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6000000" system="0"/>
67                 <transponder fec_inner="3" frequency="11337500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1923000" system="0"/>
68                 <transponder fec_inner="4" frequency="11340500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2279000" system="0"/>
69                 <transponder fec_inner="5" frequency="11355000" modulation="1" onid="1150" polarization="0" symbol_rate="11781000" system="0" tsid="30700"/>
70                 <transponder fec_inner="3" frequency="11387000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="8100"/>
71                 <transponder fec_inner="3" frequency="11407000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
72                 <transponder fec_inner="4" frequency="11428000" modulation="1" onid="1326" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="801"/>
73                 <transponder fec_inner="3" frequency="11598000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
74                 <transponder fec_inner="1" frequency="12510000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="9766000" system="0"/>
75                 <transponder fec_inner="3" frequency="12515000" modulation="1" onid="29" polarization="0" symbol_rate="17455000" system="0" tsid="514"/>
76                 <transponder fec_inner="3" frequency="12519000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2170000" system="0"/>
77                 <transponder fec_inner="5" frequency="12529000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1550000" system="0"/>
78                 <transponder fec_inner="3" frequency="12541000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2170000" system="0"/>
79                 <transponder fec_inner="3" frequency="12545000" modulation="1" onid="29" polarization="0" symbol_rate="17455000" system="0" tsid="516"/>
80                 <transponder fec_inner="3" frequency="12555000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1160000" system="0"/>
81                 <transponder fec_inner="5" frequency="12574000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2200000" system="0"/>
82                 <transponder fec_inner="4" frequency="12576500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5860000" system="0"/>
83                 <transponder fec_inner="3" frequency="12578000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="739000" system="0"/>
84                 <transponder fec_inner="2" frequency="12584500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2625000" system="0"/>
85                 <transponder fec_inner="2" frequency="12589000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2250000" system="0"/>
86                 <transponder fec_inner="2" frequency="12591500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1628000" system="0"/>
87                 <transponder fec_inner="3" frequency="12594000" modulation="1" onid="4369" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0" tsid="1"/>
88                 <transponder fec_inner="2" frequency="12597000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1910000" system="0"/>
89                 <transponder fec_inner="4" frequency="12609000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="2587000" system="1"/>
90                 <transponder fec_inner="2" frequency="12617500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4883000" system="0"/>
91                 <transponder fec_inner="3" frequency="12633000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2141000" system="0"/>
92                 <transponder fec_inner="3" frequency="12637000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4285000" system="0"/>
93                 <transponder fec_inner="3" frequency="12642000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6111000" system="0"/>
94                 <transponder fec_inner="3" frequency="12696000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6400000" system="0"/>
95                 <transponder fec_inner="3" frequency="12697000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
96                 <transponder fec_inner="0" frequency="12705000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
97                 <transponder fec_inner="4" frequency="12706000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
98                 <transponder fec_inner="3" frequency="12711500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2170000" system="0"/>
99                 <transponder fec_inner="3" frequency="12720000" modulation="1" onid="65535" polarization="1" symbol_rate="1808000" system="0" tsid="3995"/>
100                 <transponder fec_inner="3" frequency="12723000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5787000" system="0"/>
101                 <transponder fec_inner="3" frequency="12730000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3255000" system="0"/>
102                 <transponder fec_inner="3" frequency="12733000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5787000" system="0"/>
103                 <transponder fec_inner="2" frequency="12733700" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1550000" system="0"/>
104                 <transponder fec_inner="3" frequency="12740000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6111000" system="0"/>
105                 <transponder fec_inner="3" frequency="12744000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3214000" system="0"/>
106         </sat>
107         <sat flags="1" name="Telstar 12 (15.0W)" position="-150">
108                 <transponder fec_inner="5" frequency="10991500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
109                 <transponder fec_inner="5" frequency="11000000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6336000" system="0"/>
110                 <transponder fec_inner="3" frequency="11012000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3400000" system="0"/>
111                 <transponder fec_inner="3" frequency="11017000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3332000" system="0"/>
112                 <transponder fec_inner="3" frequency="11063000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="19280000" system="0"/>
113                 <transponder fec_inner="3" frequency="11124000" modulation="1" onid="1537" polarization="0" symbol_rate="18386000" system="0" tsid="1"/>
114                 <transponder fec_inner="3" frequency="11124000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="19275000" system="0"/>
115                 <transponder fec_inner="3" frequency="11150000" modulation="1" onid="1537" polarization="0" symbol_rate="18386000" system="0" tsid="2"/>
116                 <transponder fec_inner="3" frequency="11150000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="19275000" system="0"/>
117                 <transponder fec_inner="3" frequency="11457000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3255000" system="0"/>
118                 <transponder fec_inner="3" frequency="11494000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="17464000" system="0"/>
119                 <transponder fec_inner="2" frequency="11503000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6620000" system="0"/>
120                 <transponder fec_inner="5" frequency="11505000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2700000" system="0"/>
121                 <transponder fec_inner="5" frequency="11519000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3744000" system="0"/>
122                 <transponder fec_inner="5" frequency="11523000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1500000" system="0"/>
123                 <transponder fec_inner="5" frequency="11526000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3200000" system="0"/>
124                 <transponder fec_inner="5" frequency="11532000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3200000" system="0"/>
125                 <transponder fec_inner="3" frequency="11539000" modulation="1" onid="100" polarization="0" symbol_rate="4284000" system="0" tsid="1"/>
126                 <transponder fec_inner="1" frequency="11566000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="5625000" system="0" tsid="0"/>
127                 <transponder fec_inner="3" frequency="11587000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="12800000" system="0"/>
128                 <transponder fec_inner="5" frequency="11597000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3200000" system="0"/>
129                 <transponder fec_inner="3" frequency="11625000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2170000" system="0"/>
130                 <transponder fec_inner="3" frequency="11630000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1250000" system="0"/>
131                 <transponder fec_inner="2" frequency="11642000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2000000" system="0"/>
132                 <transponder fec_inner="5" frequency="11663000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
133                 <transponder fec_inner="1" frequency="11677500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2200000" system="0"/>
134                 <transponder fec_inner="0" frequency="11690000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6111000" system="0"/>
135                 <transponder fec_inner="2" frequency="12522000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="19125000" system="0"/>
136                 <transponder fec_inner="3" frequency="12525000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="26470000" system="0"/>
137                 <transponder fec_inner="3" frequency="12545000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6513000" system="0"/>
138                 <transponder fec_inner="2" frequency="12547000" modulation="1" onid="1111" polarization="0" symbol_rate="11900000" system="0" tsid="1"/>
139                 <transponder fec_inner="3" frequency="12572000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4285000" system="0"/>
140                 <transponder fec_inner="5" frequency="12589000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1926000" system="0"/>
141                 <transponder fec_inner="1" frequency="12589000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4502000" system="0"/>
142                 <transponder fec_inner="2" frequency="12608000" modulation="1" onid="2" polarization="0" symbol_rate="19279000" system="0" tsid="2"/>
143                 <transponder fec_inner="2" frequency="12615000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="11939000" system="0"/>
144                 <transponder fec_inner="3" frequency="12645500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3255000" system="0"/>
145                 <transponder fec_inner="3" frequency="12650000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3300000" system="0"/>
146                 <transponder fec_inner="1" frequency="12654000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2000000" system="0"/>
147                 <transponder fec_inner="0" frequency="12659000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3254000" system="0"/>
148                 <transponder fec_inner="0" frequency="12663000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2893000" system="0"/>
149                 <transponder fec_inner="3" frequency="12671000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="11600000" system="0"/>
150                 <transponder fec_inner="3" frequency="12677000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1808000" system="0"/>
151                 <transponder fec_inner="2" frequency="12681500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1667000" system="0"/>
152                 <transponder fec_inner="3" frequency="12740000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
153         </sat>
154         <sat flags="1" name="Intelsat 901 (18.0W)" position="-180">
155                 <transponder fec_inner="3" frequency="10969000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6111000" system="0"/>
156                 <transponder fec_inner="3" frequency="11002500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3000000" system="0"/>
157                 <transponder fec_inner="4" frequency="11057500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1950000" system="0"/>
158                 <transponder fec_inner="3" frequency="11088000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6111000" system="0"/>
159                 <transponder fec_inner="3" frequency="11096000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
160                 <transponder fec_inner="5" frequency="11105000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
161                 <transponder fec_inner="2" frequency="11157000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1600000" system="0"/>
162                 <transponder fec_inner="3" frequency="11167000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
163                 <transponder fec_inner="3" frequency="11177000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6111000" system="0"/>
164                 <transponder fec_inner="3" frequency="11599000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
165                 <transponder fec_inner="0" frequency="11610000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5000000" system="0"/>
166                 <transponder fec_inner="3" frequency="11661000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
167                 <transponder fec_inner="5" frequency="11677000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="28571000" system="0"/>
168                 <transponder fec_inner="3" frequency="3792000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="4340000" system="0"/>
169                 <transponder fec_inner="3" frequency="3798000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="4340000" system="0"/>
170                 <transponder fec_inner="3" frequency="3803000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2894000" system="0"/>
171         </sat>
172         <sat flags="1" name="NSS 7 (22.0W)" position="-220">
173                 <transponder fec_inner="0" frequency="11012000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
174                 <transponder fec_inner="3" frequency="11049000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6111000" system="0"/>
175                 <transponder fec_inner="3" frequency="11099000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
176                 <transponder fec_inner="5" frequency="11153000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="13333000" system="0"/>
177                 <transponder fec_inner="5" frequency="11489000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
178                 <transponder fec_inner="3" frequency="11563000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6110000" system="0"/>
179                 <transponder fec_inner="3" frequency="11588000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
180                 <transponder fec_inner="3" frequency="11605000" modulation="1" onid="65535" polarization="0" symbol_rate="4000000" system="0" tsid="2"/>
181                 <transponder fec_inner="2" frequency="11611500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1500000" system="0"/>
182                 <transponder fec_inner="5" frequency="11614000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1612000" system="0"/>
183                 <transponder fec_inner="5" frequency="11616000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1257000" system="0"/>
184                 <transponder fec_inner="5" frequency="11619000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2000000" system="0"/>
185                 <transponder fec_inner="3" frequency="11622000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2000000" system="0"/>
186                 <transponder fec_inner="2" frequency="11627000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2500000" system="0"/>
187                 <transponder fec_inner="1" frequency="11631000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3000000" system="0"/>
188                 <transponder fec_inner="5" frequency="11634000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1028000" system="0"/>
189                 <transponder fec_inner="4" frequency="11636000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1693000" system="0"/>
190                 <transponder fec_inner="0" frequency="11648000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
191                 <transponder fec_inner="3" frequency="11657000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
192                 <transponder fec_inner="0" frequency="11666000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
193                 <transponder fec_inner="0" frequency="11675000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
194                 <transponder fec_inner="0" frequency="11684000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
195                 <transponder fec_inner="0" frequency="11693000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
196                 <transponder fec_inner="5" frequency="12532000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="40000000" system="0"/>
197                 <transponder fec_inner="5" frequency="12601000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="40000000" system="0"/>
198                 <transponder fec_inner="0" frequency="12715000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6111000" system="0"/>
199                 <transponder fec_inner="3" frequency="12734000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="16635000" system="0"/>
200                 <transponder fec_inner="3" frequency="3650000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="27500000" system="0"/>
201                 <transponder fec_inner="5" frequency="3725000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="1462000" system="0"/>
202                 <transponder fec_inner="3" frequency="3931000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="25000000" system="0"/>
203                 <transponder fec_inner="5" frequency="3981000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="1379000" system="0"/>
204                 <transponder fec_inner="5" frequency="4055000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="27500000" system="0"/>
205                 <transponder fec_inner="2" frequency="4126000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="3680000" system="0"/>
206                 <transponder fec_inner="3" frequency="4148000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="6111000" system="0"/>
207                 <transponder fec_inner="3" frequency="4157000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="6111000" system="0"/>
208                 <transponder fec_inner="5" frequency="4179000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="27500000" system="0"/>
209         </sat>
210         <sat flags="1" name="Intelsat 905 (24.5W)" position="-245">
211                 <transponder fec_inner="3" frequency="10980000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="11574000" system="0"/>
212                 <transponder fec_inner="5" frequency="11080000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="8680000" system="0"/>
213                 <transponder fec_inner="5" frequency="11094000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="8680000" system="0"/>
214                 <transponder fec_inner="3" frequency="11132500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2000000" system="0"/>
215                 <transponder fec_inner="3" frequency="11485000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="13235000" system="0"/>
216                 <transponder fec_inner="1" frequency="11510000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6000000" system="0"/>
217                 <transponder fec_inner="0" frequency="11520000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3333000" system="0"/>
218                 <transponder fec_inner="2" frequency="11526000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3333000" system="0"/>
219                 <transponder fec_inner="0" frequency="11529000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3333000" system="0"/>
220                 <transponder fec_inner="0" frequency="11552000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
221                 <transponder fec_inner="0" frequency="11560000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
222                 <transponder fec_inner="3" frequency="11621000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
223                 <transponder fec_inner="0" frequency="11630000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
224                 <transponder fec_inner="3" frequency="11644000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="11574000" system="0"/>
225                 <transponder fec_inner="3" frequency="11675000" modulation="1" onid="318" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1"/>
226                 <transponder fec_inner="3" frequency="4160000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="6111000" system="0"/>
227                 <transponder fec_inner="3" frequency="4171000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="6111000" system="0"/>
228                 <transponder fec_inner="3" frequency="4181000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="6111000" system="0"/>
229                 <transponder fec_inner="1" frequency="4193000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="5179000" system="0"/>
230         </sat>
231         <sat flags="1" name="Intelsat 605 (27.5W)" position="-275">
232                 <transponder fec_inner="3" frequency="11517000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
233                 <transponder fec_inner="0" frequency="11526000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
234                 <transponder fec_inner="3" frequency="11609000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
235                 <transponder fec_inner="4" frequency="11665000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="13020000" system="0"/>
236                 <transponder fec_inner="3" frequency="11688000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
237                 <transponder fec_inner="1" frequency="3715000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="8448000" system="0"/>
238                 <transponder fec_inner="3" frequency="3762000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="30491000" system="0"/>
239                 <transponder fec_inner="3" frequency="3829000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="5787000" system="0"/>
240                 <transponder fec_inner="3" frequency="3841000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="10850000" system="0"/>
241                 <transponder fec_inner="3" frequency="3898000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2893000" system="0"/>
242                 <transponder fec_inner="3" frequency="3902000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="1807000" system="0"/>
243                 <transponder fec_inner="1" frequency="3936000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="4550000" system="0"/>
244                 <transponder fec_inner="3" frequency="4048000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="7000000" system="0"/>
245                 <transponder fec_inner="3" frequency="4069000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="4600000" system="0"/>
246         </sat>
247         <sat flags="1" name="Hispasat 2 (30.0W)" position="-300">
248                 <transponder fec_inner="0" frequency="11468000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4500000" system="0"/>
249                 <transponder fec_inner="3" frequency="11474500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3400000" system="0"/>
250                 <transponder fec_inner="3" frequency="11512000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1010000" system="0"/>
251                 <transponder fec_inner="3" frequency="11521000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4500000" system="0"/>
252                 <transponder fec_inner="3" frequency="11531500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3000000" system="0"/>
253                 <transponder fec_inner="4" frequency="11535000" modulation="1" onid="54" polarization="1" symbol_rate="24500000" system="0" tsid="16"/>
254                 <transponder fec_inner="3" frequency="11577000" modulation="1" onid="54" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="40"/>
255                 <transponder fec_inner="3" frequency="11616000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
256                 <transponder fec_inner="4" frequency="11616000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
257                 <transponder fec_inner="0" frequency="11643000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3410000" system="0"/>
258                 <transponder fec_inner="4" frequency="11647000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="1667000" system="1"/>
259                 <transponder fec_inner="3" frequency="11650500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1010000" system="0"/>
260                 <transponder fec_inner="3" frequency="11659000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4500000" system="0"/>
261                 <transponder fec_inner="5" frequency="11676250" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="16190000" system="0"/>
262                 <transponder fec_inner="2" frequency="11682000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3800000" system="0"/>
263                 <transponder fec_inner="4" frequency="11731000" modulation="1" onid="40" polarization="0" symbol_rate="28126000" system="0" tsid="35"/>
264                 <transponder fec_inner="4" frequency="11731000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
265                 <transponder fec_inner="4" frequency="11771000" modulation="1" onid="54" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="42"/>
266                 <transponder fec_inner="3" frequency="11771000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
267                 <transponder fec_inner="3" frequency="11811000" modulation="1" onid="54" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="36"/>
268                 <transponder fec_inner="3" frequency="11811000" modulation="1" onid="49" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="7"/>
269                 <transponder fec_inner="3" frequency="11851000" modulation="1" onid="54" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="38"/>
270                 <transponder fec_inner="3" frequency="11851000" modulation="1" onid="49" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2"/>
271                 <transponder fec_inner="3" frequency="11891000" modulation="1" onid="54" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="39"/>
272                 <transponder fec_inner="4" frequency="11891000" modulation="1" onid="49" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="4"/>
273                 <transponder fec_inner="3" frequency="11931000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="20"/>
274                 <transponder fec_inner="3" frequency="11931000" modulation="1" onid="49" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="6"/>
275                 <transponder fec_inner="3" frequency="11972000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="14"/>
276                 <transponder fec_inner="3" frequency="12012000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="1"/>
277                 <transponder fec_inner="3" frequency="12012000" modulation="1" onid="54" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="37"/>
278                 <transponder fec_inner="3" frequency="12052000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="1"/>
279                 <transponder fec_inner="3" frequency="12092000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="1"/>
280                 <transponder fec_inner="3" frequency="12092000" modulation="1" onid="50" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="13"/>
281                 <transponder fec_inner="3" frequency="12149000" modulation="1" onid="49" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="9"/>
282                 <transponder fec_inner="3" frequency="12226000" modulation="1" onid="49" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="5"/>
283                 <transponder fec_inner="3" frequency="12303000" modulation="1" onid="49" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="8"/>
284                 <transponder fec_inner="3" frequency="12380000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
285                 <transponder fec_inner="4" frequency="12456000" modulation="1" onid="49" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="12"/>
286                 <transponder fec_inner="4" frequency="12522000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="7400000" system="0" tsid="201"/>
287                 <transponder fec_inner="4" frequency="12545000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0"/>
288                 <transponder fec_inner="3" frequency="12575000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4500000" system="0"/>
289                 <transponder fec_inner="3" frequency="12580000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4444000" system="0"/>
290                 <transponder fec_inner="3" frequency="12586000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6750000" system="0"/>
291                 <transponder fec_inner="3" frequency="12591000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0"/>
292                 <transponder fec_inner="3" frequency="12594000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6750000" system="0"/>
293                 <transponder fec_inner="3" frequency="12603000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4500000" system="0"/>
294                 <transponder fec_inner="0" frequency="12671000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="1"/>
295                 <transponder fec_inner="3" frequency="12701000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6750000" system="0"/>
296                 <transponder fec_inner="3" frequency="12708000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
297                 <transponder fec_inner="3" frequency="12716000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4500000" system="0"/>
298                 <transponder fec_inner="3" frequency="12721000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4500000" system="0"/>
299                 <transponder fec_inner="3" frequency="12726000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4500000" system="0"/>
300                 <transponder fec_inner="3" frequency="12732000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4500000" system="0"/>
301         </sat>
302         <sat flags="1" name="Intelsat 801 (31.5W)" position="-315">
303                 <transponder fec_inner="0" frequency="10990000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
304                 <transponder fec_inner="0" frequency="10999000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
305                 <transponder fec_inner="0" frequency="11008000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
306                 <transponder fec_inner="4" frequency="11493000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="8000000" system="0"/>
307                 <transponder fec_inner="3" frequency="11504500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1600000" system="0"/>
308                 <transponder fec_inner="9" frequency="11512000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="1434000" system="1"/>
309                 <transponder fec_inner="1" frequency="3646000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="5750000" system="0"/>
310                 <transponder fec_inner="2" frequency="3719000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="4882000" system="0"/>
311         </sat>
312         <sat flags="1" name="Intelsat 903 (34.5W)" position="-345">
313                 <transponder fec_inner="3" frequency="11012000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0"/>
314                 <transponder fec_inner="3" frequency="11133000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
315                 <transponder fec_inner="3" frequency="11140000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
316                 <transponder fec_inner="4" frequency="11158000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3150000" system="0"/>
317                 <transponder fec_inner="3" frequency="11568000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2816000" system="0"/>
318                 <transponder fec_inner="5" frequency="3709000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2915000" system="0"/>
319                 <transponder fec_inner="5" frequency="3714000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2915000" system="0"/>
320                 <transponder fec_inner="3" frequency="3878000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="16300000" system="0"/>
321                 <transponder fec_inner="4" frequency="3895000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="8594000" system="0"/>
322                 <transponder fec_inner="3" frequency="3904000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2315000" system="0"/>
323                 <transponder fec_inner="3" frequency="3907000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="3041000" system="0"/>
324         </sat>
325         <sat flags="1" name="Telstar 11 (37.5W)" position="-375">
326                 <transponder fec_inner="0" frequency="3805500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2143000" system="0"/>
327         </sat>
328         <sat flags="1" name="Amos 1 (4.0W)" position="-40">
329                 <transponder fec_inner="3" frequency="10723000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
330                 <transponder fec_inner="3" frequency="10759000" modulation="1" onid="85" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="12"/>
331                 <transponder fec_inner="3" frequency="10806000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
332                 <transponder fec_inner="5" frequency="10842000" modulation="1" onid="211" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="3"/>
333                 <transponder fec_inner="5" frequency="10889000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
334                 <transponder fec_inner="5" frequency="10924000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
335                 <transponder fec_inner="5" frequency="11122000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1852000" system="0"/>
336                 <transponder fec_inner="3" frequency="11165000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="8888000" system="0"/>
337                 <transponder fec_inner="3" frequency="11187000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3333000" system="0"/>
338                 <transponder fec_inner="3" frequency="11224000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
339                 <transponder fec_inner="3" frequency="11260000" modulation="1" onid="42" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="20"/>
340                 <transponder fec_inner="3" frequency="11304000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="19540000" system="0"/>
341                 <transponder fec_inner="3" frequency="11319000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2750000" system="0"/>
342                 <transponder fec_inner="3" frequency="11323000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3350000" system="0"/>
343                 <transponder fec_inner="1" frequency="11328000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3350000" system="0"/>
344                 <transponder fec_inner="3" frequency="11333000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3500000" system="0"/>
345                 <transponder fec_inner="4" frequency="11338000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2600000" system="0"/>
346                 <transponder fec_inner="5" frequency="11347000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2800000" system="0"/>
347                 <transponder fec_inner="3" frequency="11352000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3350000" system="0"/>
348                 <transponder fec_inner="3" frequency="11359000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3350000" system="0"/>
349                 <transponder fec_inner="3" frequency="11386000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="15750000" system="0"/>
350                 <transponder fec_inner="4" frequency="11411000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="7925000" system="0"/>
351                 <transponder fec_inner="3" frequency="11423000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2894000" system="0"/>
352                 <transponder fec_inner="3" frequency="11428000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5926000" system="0"/>
353                 <transponder fec_inner="3" frequency="11435000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2089000" system="0"/>
354                 <transponder fec_inner="2" frequency="11443000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4164000" system="0"/>
355                 <transponder fec_inner="3" frequency="11546000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="8050000" system="0"/>
356                 <transponder fec_inner="5" frequency="11559000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="13400000" system="0"/>
357                 <transponder fec_inner="3" frequency="11575000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="8888000" system="0"/>
358                 <transponder fec_inner="3" frequency="11586000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="7958000" system="0"/>
359                 <transponder fec_inner="3" frequency="11650000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="21350000" system="0"/>
360                 <transponder fec_inner="3" frequency="11670000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="10005000" system="0"/>
361                 <transponder fec_inner="3" frequency="11690000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="7200000" system="0"/>
362         </sat>
363         <sat flags="1" name="NSS 806 (40.5W)" position="-405">
364                 <transponder fec_inner="1" frequency="3470000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="4444000" system="0"/>
365                 <transponder fec_inner="5" frequency="3600000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="25185000" system="0"/>
366                 <transponder fec_inner="0" frequency="3633000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2712000" system="0"/>
367                 <transponder fec_inner="3" frequency="3636500" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2963000" system="0"/>
368                 <transponder fec_inner="3" frequency="3640500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2666000" system="0"/>
369                 <transponder fec_inner="3" frequency="3644000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2532000" system="0"/>
370                 <transponder fec_inner="3" frequency="3645500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3979000" system="0"/>
371                 <transponder fec_inner="4" frequency="3651000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="4000000" system="0"/>
372                 <transponder fec_inner="3" frequency="3653000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="5925000" system="0"/>
373                 <transponder fec_inner="5" frequency="3658000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2540000" system="0"/>
374                 <transponder fec_inner="3" frequency="3660000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="4350000" system="0"/>
375                 <transponder fec_inner="3" frequency="3662500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2170000" system="0"/>
376                 <transponder fec_inner="4" frequency="3667000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3340000" system="0"/>
377                 <transponder fec_inner="2" frequency="3675000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="5900000" system="0"/>
378                 <transponder fec_inner="3" frequency="3676000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3010000" system="0"/>
379                 <transponder fec_inner="3" frequency="3679000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2220000" system="0"/>
380                 <transponder fec_inner="2" frequency="3684000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="6500000" system="0"/>
381                 <transponder fec_inner="3" frequency="3685000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="6666000" system="0"/>
382                 <transponder fec_inner="3" frequency="3691000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2203000" system="0"/>
383                 <transponder fec_inner="3" frequency="3694500" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2963000" system="0"/>
384                 <transponder fec_inner="3" frequency="3725000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="26667000" system="0"/>
385                 <transponder fec_inner="3" frequency="3725000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="26667000" system="0"/>
386                 <transponder fec_inner="3" frequency="3727000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="26670000" system="0"/>
387                 <transponder fec_inner="3" frequency="3758000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="26667000" system="0"/>
388                 <transponder fec_inner="3" frequency="3774000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="6670000" system="0"/>
389                 <transponder fec_inner="3" frequency="3803000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="27500000" system="0"/>
390                 <transponder fec_inner="5" frequency="3803000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="26860000" system="0"/>
391                 <transponder fec_inner="5" frequency="3853000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="5900000" system="0"/>
392                 <transponder fec_inner="3" frequency="3859000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2600000" system="0"/>
393                 <transponder fec_inner="4" frequency="3880000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="22117000" system="0"/>
394                 <transponder fec_inner="1" frequency="3920000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="20000000" system="1"/>
395                 <transponder fec_inner="4" frequency="3923000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="27500000" system="0"/>
396                 <transponder fec_inner="5" frequency="3938000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="4785000" system="0"/>
397                 <transponder fec_inner="3" frequency="3960500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3168000" system="0"/>
398                 <transponder fec_inner="5" frequency="3964000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2540000" system="0"/>
399                 <transponder fec_inner="5" frequency="3970500" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="3330000" system="0"/>
400                 <transponder fec_inner="3" frequency="3976000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="3978000" system="0"/>
401                 <transponder fec_inner="3" frequency="3980000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="17800000" system="0"/>
402                 <transponder fec_inner="5" frequency="3981500" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2222000" system="0"/>
403                 <transponder fec_inner="3" frequency="3985500" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="3179000" system="0"/>
404                 <transponder fec_inner="4" frequency="3990000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="3580000" system="0"/>
405                 <transponder fec_inner="3" frequency="3998500" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2450000" system="0"/>
406                 <transponder fec_inner="4" frequency="4001500" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2450000" system="0"/>
407                 <transponder fec_inner="0" frequency="4005000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2449000" system="0"/>
408                 <transponder fec_inner="3" frequency="4009000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2450000" system="0"/>
409                 <transponder fec_inner="3" frequency="4015000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="5712000" system="0"/>
410                 <transponder fec_inner="4" frequency="4021000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="16030000" system="0"/>
411                 <transponder fec_inner="5" frequency="4042000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="7441000" system="0"/>
412                 <transponder fec_inner="3" frequency="4043000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="8681000" system="0"/>
413                 <transponder fec_inner="5" frequency="4052000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="6670000" system="0"/>
414                 <transponder fec_inner="3" frequency="4053000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="7234000" system="0"/>
415                 <transponder fec_inner="4" frequency="4063000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="8500000" system="0"/>
416                 <transponder fec_inner="5" frequency="4065000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="10650000" system="0"/>
417                 <transponder fec_inner="5" frequency="4081000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="6666000" system="0"/>
418                 <transponder fec_inner="4" frequency="4081000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="6511000" system="0"/>
419                 <transponder fec_inner="5" frequency="4088500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2515000" system="0"/>
420                 <transponder fec_inner="3" frequency="4093000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2888000" system="0"/>
421                 <transponder fec_inner="5" frequency="4099000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="6666000" system="0"/>
422                 <transponder fec_inner="3" frequency="4099500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="6111000" system="0"/>
423                 <transponder fec_inner="3" frequency="4105500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2100000" system="0"/>
424                 <transponder fec_inner="5" frequency="4108000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="6666000" system="0"/>
425                 <transponder fec_inner="4" frequency="4111000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2000000" system="0"/>
426                 <transponder fec_inner="3" frequency="4118500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2960000" system="0"/>
427                 <transponder fec_inner="5" frequency="4121500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="1860000" system="0"/>
428                 <transponder fec_inner="3" frequency="4122000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="3480000" system="0"/>
429                 <transponder fec_inner="4" frequency="4125000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="3000000" system="0"/>
430                 <transponder fec_inner="3" frequency="4125000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2532000" system="0"/>
431                 <transponder fec_inner="4" frequency="4128000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2000000" system="0"/>
432                 <transponder fec_inner="5" frequency="4131000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2480000" system="0"/>
433                 <transponder fec_inner="3" frequency="4136000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="4400000" system="0"/>
434                 <transponder fec_inner="5" frequency="4139000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2220000" system="0"/>
435                 <transponder fec_inner="5" frequency="4141000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2222000" system="0"/>
436                 <transponder fec_inner="3" frequency="4143500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="4800000" system="0"/>
437                 <transponder fec_inner="5" frequency="4145000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2571000" system="0"/>
438                 <transponder fec_inner="4" frequency="4150000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3280000" system="0"/>
439                 <transponder fec_inner="3" frequency="4158000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="6650000" system="0"/>
440                 <transponder fec_inner="3" frequency="4167000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2400000" system="0"/>
441                 <transponder fec_inner="3" frequency="4170000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2222000" system="0"/>
442                 <transponder fec_inner="2" frequency="4177000" modulation="2" polarization="L" symbol_rate="4391000" system="1"/>
443                 <transponder fec_inner="5" frequency="4184000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="6142000" system="0"/>
444                 <transponder fec_inner="5" frequency="4193000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="6666000" system="0"/>
445         </sat>
446         <sat flags="1" name="Panamsat (43.0W)" position="-430">
447                 <transponder fec_inner="2" frequency="12517000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6620000" system="0"/>
448                 <transponder fec_inner="3" frequency="12536000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="28080000" system="0"/>
449                 <transponder fec_inner="3" frequency="12568000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
450                 <transponder fec_inner="3" frequency="12571000" modulation="1" onid="65535" polarization="0" symbol_rate="2205000" system="0" tsid="1"/>
451                 <transponder fec_inner="3" frequency="12584000" modulation="1" onid="1234" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1"/>
452                 <transponder fec_inner="3" frequency="12605000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6616000" system="0"/>
453                 <transponder fec_inner="0" frequency="12606000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6250000" system="0"/>
454                 <transponder fec_inner="5" frequency="12611000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1562000" system="0"/>
455                 <transponder fec_inner="4" frequency="12613000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1562000" system="0"/>
456                 <transponder fec_inner="5" frequency="12650000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="30800000" system="0"/>
457                 <transponder fec_inner="2" frequency="12659000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="28670000" system="0"/>
458                 <transponder fec_inner="5" frequency="12664000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="19850000" system="0"/>
459                 <transponder fec_inner="3" frequency="12693000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="13235000" system="0"/>
460                 <transponder fec_inner="2" frequency="12700000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6620000" system="0"/>
461                 <transponder fec_inner="2" frequency="12708000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6620000" system="0"/>
462         </sat>
463         <sat flags="1" name="Panamsat 1R (45.0W)" position="-450">
464                 <transponder fec_inner="2" frequency="11495000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3900000" system="0"/>
465                 <transponder fec_inner="3" frequency="11496000" modulation="1" onid="270" polarization="1" symbol_rate="7593000" system="0" tsid="50202"/>
466                 <transponder fec_inner="4" frequency="11510000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="26694000" system="0"/>
467                 <transponder fec_inner="4" frequency="11550000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="26694000" system="0"/>
468         </sat>
469         <sat flags="1" name="Atlantic Bird 3 (5.0W)" position="-50">
470                 <transponder fec_inner="3" frequency="10957000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6400000" system="0"/>
471                 <transponder fec_inner="3" frequency="10966500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2666000" system="0"/>
472                 <transponder fec_inner="2" frequency="10970000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="20701000" system="0"/>
473                 <transponder fec_inner="3" frequency="10975000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2894000" system="0"/>
474                 <transponder fec_inner="4" frequency="10978000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1953000" system="0"/>
475                 <transponder fec_inner="5" frequency="10986000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3000000" system="0"/>
476                 <transponder fec_inner="0" frequency="11000000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
477                 <transponder fec_inner="0" frequency="11009000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
478                 <transponder fec_inner="2" frequency="11016000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
479                 <transponder fec_inner="0" frequency="11018000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
480                 <transponder fec_inner="0" frequency="11027000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
481                 <transponder fec_inner="0" frequency="11041000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
482                 <transponder fec_inner="0" frequency="11050000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
483                 <transponder fec_inner="0" frequency="11058000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
484                 <transponder fec_inner="2" frequency="11065000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="16277000" system="0"/>
485                 <transponder fec_inner="3" frequency="11065500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2604000" system="0"/>
486                 <transponder fec_inner="4" frequency="11070000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3214000" system="0"/>
487                 <transponder fec_inner="3" frequency="11081000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
488                 <transponder fec_inner="0" frequency="11087000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="13333000" system="0"/>
489                 <transponder fec_inner="0" frequency="11092000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
490                 <transponder fec_inner="0" frequency="11101000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
491                 <transponder fec_inner="0" frequency="11109000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
492                 <transponder fec_inner="3" frequency="11139000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
493                 <transponder fec_inner="0" frequency="11165000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
494                 <transponder fec_inner="0" frequency="11174000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
495                 <transponder fec_inner="4" frequency="11177000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2043000" system="0"/>
496                 <transponder fec_inner="0" frequency="11183000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
497                 <transponder fec_inner="4" frequency="11184000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1362000" system="0"/>
498                 <transponder fec_inner="0" frequency="11192000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
499                 <transponder fec_inner="1" frequency="11456500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
500                 <transponder fec_inner="5" frequency="11466000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="0"/>
501                 <transponder fec_inner="5" frequency="11512000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="29947000" system="0"/>
502                 <transponder fec_inner="3" frequency="11522000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6400000" system="0"/>
503                 <transponder fec_inner="5" frequency="11544000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="17577000" system="0"/>
504                 <transponder fec_inner="5" frequency="11555000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="29947000" system="0"/>
505                 <transponder fec_inner="3" frequency="11583000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="7812000" system="0"/>
506                 <transponder fec_inner="2" frequency="11590000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="20000000" system="0"/>
507                 <transponder fec_inner="1" frequency="11609000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6944000" system="0"/>
508                 <transponder fec_inner="3" frequency="11626000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4000000" system="0"/>
509                 <transponder fec_inner="1" frequency="11677000" modulation="1" onid="272" polarization="1" symbol_rate="27000000" system="0" tsid="900"/>
510                 <transponder fec_inner="3" frequency="12543000" modulation="1" onid="2049" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="9201"/>
511                 <transponder fec_inner="1" frequency="12585000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1"/>
512                 <transponder fec_inner="4" frequency="12615000" modulation="1" onid="127" polarization="0" symbol_rate="8789000" system="0" tsid="40401"/>
513                 <transponder fec_inner="4" frequency="12636500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2083000" system="0"/>
514                 <transponder fec_inner="3" frequency="12640000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2315000" system="0"/>
515                 <transponder fec_inner="2" frequency="12657000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="8100000" system="0"/>
516                 <transponder fec_inner="2" frequency="12672000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="18245000" system="1"/>
517                 <transponder fec_inner="1" frequency="12711000" modulation="1" onid="65535" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="1"/>
518                 <transponder fec_inner="2" frequency="3631000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="5696000" system="0"/>
519                 <transponder fec_inner="2" frequency="3636000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3255000" system="0"/>
520                 <transponder fec_inner="5" frequency="3641000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2480000" system="0"/>
521                 <transponder fec_inner="3" frequency="3646000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2170000" system="0"/>
522                 <transponder fec_inner="5" frequency="3653000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2170000" system="0"/>
523                 <transponder fec_inner="3" frequency="3656000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2893000" system="0"/>
524                 <transponder fec_inner="5" frequency="3659500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2170000" system="0"/>
525                 <transponder fec_inner="4" frequency="3712000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2785000" system="0"/>
526                 <transponder fec_inner="5" frequency="3727000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="29950000" system="0"/>
527                 <transponder fec_inner="5" frequency="4023000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2018000" system="0"/>
528                 <transponder fec_inner="3" frequency="4116000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="5632000" system="0"/>
529                 <transponder fec_inner="3" frequency="4124000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="8319000" system="0"/>
530                 <transponder fec_inner="3" frequency="4138000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="6111000" system="0"/>
531                 <transponder fec_inner="3" frequency="4157000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="8011000" system="0"/>
532                 <transponder fec_inner="2" frequency="4158000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="20330000" system="0"/>
533         </sat>
534         <sat flags="1" name="Intelsat 805 (55.5W)" position="-555">
535                 <transponder fec_inner="0" frequency="3432000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3500000" system="0"/>
536                 <transponder fec_inner="0" frequency="3446500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3200000" system="0"/>
537                 <transponder fec_inner="0" frequency="3452000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4444000" system="0"/>
538                 <transponder fec_inner="0" frequency="3458000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4500000" system="0"/>
539                 <transponder fec_inner="0" frequency="3468000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4340000" system="0"/>
540                 <transponder fec_inner="0" frequency="3668000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3300000" system="0"/>
541                 <transponder fec_inner="0" frequency="3676000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2660000" system="0"/>
542                 <transponder fec_inner="0" frequency="3678500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4232000" system="0"/>
543                 <transponder fec_inner="0" frequency="3715500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="8890000" system="0"/>
544                 <transponder fec_inner="0" frequency="3717000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="11574000" system="0"/>
545                 <transponder fec_inner="0" frequency="3728000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3000000" system="0"/>
546                 <transponder fec_inner="0" frequency="3735000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="8681000" system="0"/>
547                 <transponder fec_inner="0" frequency="3769000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4427000" system="0"/>
548                 <transponder fec_inner="0" frequency="3777000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="7400000" system="0"/>
549                 <transponder fec_inner="0" frequency="3791500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2244000" system="0"/>
550                 <transponder fec_inner="0" frequency="3901000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3617000" system="0"/>
551                 <transponder fec_inner="0" frequency="3930500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2941000" system="0"/>
552                 <transponder fec_inner="0" frequency="3933000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3255000" system="0"/>
553                 <transponder fec_inner="0" frequency="3935500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3255000" system="0"/>
554                 <transponder fec_inner="0" frequency="3940000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2575000" system="0"/>
555                 <transponder fec_inner="0" frequency="4026000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3000000" system="0"/>
556                 <transponder fec_inner="0" frequency="4030000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3000000" system="0"/>
557                 <transponder fec_inner="0" frequency="4081000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4340000" system="0"/>
558                 <transponder fec_inner="0" frequency="4084000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="10318000" system="0"/>
559                 <transponder fec_inner="0" frequency="4098000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5247000" system="0"/>
560                 <transponder fec_inner="0" frequency="4105000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5062000" system="0"/>
561                 <transponder fec_inner="0" frequency="4111000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3333000" system="0"/>
562                 <transponder fec_inner="0" frequency="4135000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6111000" system="0"/>
563                 <transponder fec_inner="0" frequency="4141000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4700000" system="0"/>
564                 <transponder fec_inner="0" frequency="4158500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1447000" system="0"/>
565                 <transponder fec_inner="0" frequency="4177000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27690000" system="0"/>
566                 <transponder fec_inner="0" frequency="4195500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4444000" system="0"/>
567         </sat>
568         <sat flags="1" name="Panamsat 9 (58.0W)" position="-580">
569                 <transponder fec_inner="3" frequency="11477000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="26463000" system="0" tsid="0"/>
570                 <transponder fec_inner="3" frequency="11509000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6620000" system="0"/>
571                 <transponder fec_inner="2" frequency="11530000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6620000" system="0"/>
572                 <transponder fec_inner="2" frequency="11557000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6620000" system="0"/>
573                 <transponder fec_inner="3" frequency="11582000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
574                 <transponder fec_inner="3" frequency="11612000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3670000" system="0"/>
575         </sat>
576         <sat flags="1" name="Nilesat 101,102 (7.0W)" position="-70">
577                 <transponder fec_inner="3" frequency="10719000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
578                 <transponder fec_inner="5" frequency="10723000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="38500000" system="0"/>
579                 <transponder fec_inner="3" frequency="10758000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
580                 <transponder fec_inner="3" frequency="10796000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
581                 <transponder fec_inner="3" frequency="10834000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
582                 <transponder fec_inner="3" frequency="10853000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
583                 <transponder fec_inner="3" frequency="10873000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
584                 <transponder fec_inner="3" frequency="10892000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
585                 <transponder fec_inner="3" frequency="10911000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
586                 <transponder fec_inner="3" frequency="10930000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
587                 <transponder fec_inner="3" frequency="11747000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
588                 <transponder fec_inner="3" frequency="11766000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
589                 <transponder fec_inner="3" frequency="11785000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
590                 <transponder fec_inner="3" frequency="11804000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
591                 <transponder fec_inner="3" frequency="11823000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
592                 <transponder fec_inner="3" frequency="11843000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
593                 <transponder fec_inner="3" frequency="11862000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
594                 <transponder fec_inner="3" frequency="11881000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
595                 <transponder fec_inner="3" frequency="11900000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
596                 <transponder fec_inner="3" frequency="11919000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
597                 <transponder fec_inner="3" frequency="11938000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
598                 <transponder fec_inner="3" frequency="11958000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
599                 <transponder fec_inner="4" frequency="11977000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
600                 <transponder fec_inner="3" frequency="11996000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
601                 <transponder fec_inner="3" frequency="12015000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
602                 <transponder fec_inner="3" frequency="12034000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
603                 <transponder fec_inner="3" frequency="12054000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
604                 <transponder fec_inner="3" frequency="12073000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
605                 <transponder fec_inner="3" frequency="12130000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
606                 <transponder fec_inner="3" frequency="12149000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
607                 <transponder fec_inner="3" frequency="12207000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
608                 <transponder fec_inner="3" frequency="12226000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
609                 <transponder fec_inner="3" frequency="12245000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
610                 <transponder fec_inner="3" frequency="12265000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
611                 <transponder fec_inner="3" frequency="12284000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
612                 <transponder fec_inner="3" frequency="12303000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
613                 <transponder fec_inner="3" frequency="12341000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
614                 <transponder fec_inner="3" frequency="12360420" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
615                 <transponder fec_inner="3" frequency="12399000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
616         </sat>
617         <sat flags="1" name="Telecom/Atl-Bird (8.0W)" position="-80">
618                 <transponder fec_inner="3" frequency="10972000" modulation="1" onid="1325" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="30201"/>
619                 <transponder fec_inner="3" frequency="10974000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
620                 <transponder fec_inner="3" frequency="11010000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
621                 <transponder fec_inner="3" frequency="11012000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
622                 <transponder fec_inner="3" frequency="11057000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
623                 <transponder fec_inner="3" frequency="11094000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="10000000" system="0"/>
624                 <transponder fec_inner="1" frequency="11109000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3000000" system="0"/>
625                 <transponder fec_inner="1" frequency="11141000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="28200000" system="0"/>
626                 <transponder fec_inner="3" frequency="11222000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
627                 <transponder fec_inner="3" frequency="11261000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
628                 <transponder fec_inner="2" frequency="11319000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
629                 <transponder fec_inner="4" frequency="11387000" modulation="1" onid="41028" polarization="0" symbol_rate="24740000" system="0" tsid="1"/>
630                 <transponder fec_inner="3" frequency="11428000" modulation="1" onid="1325" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="30315"/>
631                 <transponder fec_inner="0" frequency="11458000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
632                 <transponder fec_inner="3" frequency="11473000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
633                 <transponder fec_inner="3" frequency="11493000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
634                 <transponder fec_inner="0" frequency="11510000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
635                 <transponder fec_inner="3" frequency="11514000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
636                 <transponder fec_inner="0" frequency="11518000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
637                 <transponder fec_inner="3" frequency="11535000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
638                 <transponder fec_inner="3" frequency="11556000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
639                 <transponder fec_inner="5" frequency="11562000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1983000" system="0"/>
640                 <transponder fec_inner="0" frequency="11572000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
641                 <transponder fec_inner="0" frequency="11581000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
642                 <transponder fec_inner="3" frequency="11587000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="13600000" system="0"/>
643                 <transponder fec_inner="3" frequency="11598000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
644                 <transponder fec_inner="3" frequency="11618000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
645                 <transponder fec_inner="2" frequency="11632000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3255000" system="0"/>
646                 <transponder fec_inner="3" frequency="11648000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4440000" system="0"/>
647                 <transponder fec_inner="4" frequency="11650000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="12627000" system="0"/>
648                 <transponder fec_inner="5" frequency="11656000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1550000" system="0"/>
649                 <transponder fec_inner="4" frequency="11668000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="16000000" system="0"/>
650                 <transponder fec_inner="3" frequency="12525000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
651                 <transponder fec_inner="3" frequency="12539000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3038000" system="0"/>
652                 <transponder fec_inner="3" frequency="12547000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6111000" system="0"/>
653                 <transponder fec_inner="0" frequency="12556000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6111000" system="0"/>
654                 <transponder fec_inner="3" frequency="12566000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
655                 <transponder fec_inner="3" frequency="12622000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3300000" system="0"/>
656                 <transponder fec_inner="3" frequency="12650000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
657                 <transponder fec_inner="2" frequency="12656000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="8100000" system="0"/>
658                 <transponder fec_inner="5" frequency="12695000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="18600000" system="0"/>
659                 <transponder fec_inner="3" frequency="12698000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2169000" system="0"/>
660                 <transponder fec_inner="0" frequency="12718000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
661                 <transponder fec_inner="0" frequency="12727000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
662                 <transponder fec_inner="3" frequency="12737000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
663                 <transponder fec_inner="3" frequency="12743000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3215000" system="0"/>
664                 <transponder fec_inner="3" frequency="12747000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3215000" system="0"/>
665                 <transponder fec_inner="2" frequency="12748000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1089000" system="0"/>
666         </sat>
667         <sat flags="1" name="Int.707/Thor2,3(0.9W)" position="-9">
668                 <transponder fec_inner="3" frequency="10987000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
669                 <transponder fec_inner="4" frequency="11006000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
670                 <transponder fec_inner="3" frequency="11094000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
671                 <transponder fec_inner="5" frequency="11164500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1450000" system="0"/>
672                 <transponder fec_inner="3" frequency="11172000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
673                 <transponder fec_inner="5" frequency="11181500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3100000" system="0"/>
674                 <transponder fec_inner="3" frequency="11188500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2142000" system="0"/>
675                 <transponder fec_inner="5" frequency="11216000" modulation="1" onid="70" polarization="1" symbol_rate="24500000" system="0" tsid="27"/>
676                 <transponder fec_inner="5" frequency="11229000" modulation="1" onid="70" polarization="0" symbol_rate="24500000" system="0" tsid="4"/>
677                 <transponder fec_inner="5" frequency="11247000" modulation="1" onid="70" polarization="1" symbol_rate="24500000" system="0" tsid="1"/>
678                 <transponder fec_inner="5" frequency="11261000" modulation="1" onid="70" polarization="0" symbol_rate="24500000" system="0" tsid="33"/>
679                 <transponder fec_inner="5" frequency="11278000" modulation="1" onid="70" polarization="1" symbol_rate="24500000" system="0" tsid="3"/>
680                 <transponder fec_inner="5" frequency="11293000" modulation="1" onid="70" polarization="0" symbol_rate="24500000" system="0" tsid="24"/>
681                 <transponder fec_inner="5" frequency="11309000" modulation="1" onid="70" polarization="1" symbol_rate="24500000" system="0" tsid="2"/>
682                 <transponder fec_inner="5" frequency="11325000" modulation="1" onid="70" polarization="0" symbol_rate="24500000" system="0" tsid="25"/>
683                 <transponder fec_inner="3" frequency="11341000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="25000000" system="1"/>
684                 <transponder fec_inner="5" frequency="11357000" modulation="1" onid="70" polarization="0" symbol_rate="24500000" system="0" tsid="32"/>
685                 <transponder fec_inner="5" frequency="11372000" modulation="1" onid="70" polarization="1" symbol_rate="24500000" system="0" tsid="35"/>
686                 <transponder fec_inner="5" frequency="11389000" modulation="1" onid="70" polarization="0" symbol_rate="24500000" system="0" tsid="34"/>
687                 <transponder fec_inner="5" frequency="11403000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="24500000" system="0"/>
688                 <transponder fec_inner="3" frequency="11421000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="25000000" system="1"/>
689                 <transponder fec_inner="3" frequency="11434000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="25000000" system="1"/>
690                 <transponder fec_inner="3" frequency="11463000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
691                 <transponder fec_inner="3" frequency="11471000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
692                 <transponder fec_inner="3" frequency="11481000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
693                 <transponder fec_inner="5" frequency="11487500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3100000" system="0"/>
694                 <transponder fec_inner="0" frequency="11490000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
695                 <transponder fec_inner="3" frequency="11497000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3200000" system="0"/>
696                 <transponder fec_inner="5" frequency="11502000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3200000" system="0"/>
697                 <transponder fec_inner="3" frequency="11508000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
698                 <transponder fec_inner="3" frequency="11517000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
699                 <transponder fec_inner="5" frequency="11525000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
700                 <transponder fec_inner="3" frequency="11535000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
701                 <transponder fec_inner="5" frequency="11548000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3472000" system="0"/>
702                 <transponder fec_inner="3" frequency="11553000" modulation="1" onid="65535" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0" tsid="1"/>
703                 <transponder fec_inner="4" frequency="11727000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="28000000" system="0"/>
704                 <transponder fec_inner="5" frequency="11747000" modulation="1" onid="4369" polarization="0" symbol_rate="28000000" system="0" tsid="5"/>
705                 <transponder fec_inner="5" frequency="11823000" modulation="1" onid="70" polarization="0" symbol_rate="28000000" system="0" tsid="40"/>
706                 <transponder fec_inner="3" frequency="12054000" modulation="1" onid="70" polarization="0" symbol_rate="28000000" system="0" tsid="22"/>
707                 <transponder fec_inner="4" frequency="12149000" modulation="1" onid="4369" polarization="1" symbol_rate="28000000" system="0" tsid="3"/>
708                 <transponder fec_inner="5" frequency="12169000" modulation="1" onid="70" polarization="0" symbol_rate="28000000" system="0" tsid="19"/>
709                 <transponder fec_inner="3" frequency="12226000" modulation="1" onid="70" polarization="1" symbol_rate="28000000" system="0" tsid="18"/>
710                 <transponder fec_inner="4" frequency="12246000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="28000000" system="0"/>
711                 <transponder fec_inner="3" frequency="12303000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27800000" system="0"/>
712                 <transponder fec_inner="3" frequency="12322000" modulation="1" onid="70" polarization="0" symbol_rate="27800000" system="0" tsid="15"/>
713                 <transponder fec_inner="2" frequency="12341000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="28000000" system="0"/>
714                 <transponder fec_inner="2" frequency="12361000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="28000000" system="0"/>
715                 <transponder fec_inner="4" frequency="12380000" modulation="1" onid="4369" polarization="1" symbol_rate="28000000" system="0" tsid="2"/>
716                 <transponder fec_inner="5" frequency="12399000" modulation="1" onid="70" polarization="0" symbol_rate="28000000" system="0" tsid="29"/>
717                 <transponder fec_inner="5" frequency="12419000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="28000000" system="0"/>
718                 <transponder fec_inner="2" frequency="12438000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="28000000" system="0"/>
719                 <transponder fec_inner="3" frequency="12456000" modulation="1" onid="70" polarization="1" symbol_rate="28000000" system="0" tsid="10"/>
720                 <transponder fec_inner="3" frequency="12476000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27800000" system="0"/>
721                 <transponder fec_inner="3" frequency="12520000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="17500000" system="0"/>
722                 <transponder fec_inner="3" frequency="12527000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="4"/>
723                 <transponder fec_inner="3" frequency="12563000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="5"/>
724                 <transponder fec_inner="3" frequency="12563000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="10"/>
725                 <transponder fec_inner="3" frequency="12607000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="9"/>
726                 <transponder fec_inner="3" frequency="12608000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
727                 <transponder fec_inner="3" frequency="12643000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="3"/>
728                 <transponder fec_inner="3" frequency="12643000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="6"/>
729                 <transponder fec_inner="3" frequency="12686000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
730                 <transponder fec_inner="3" frequency="12687000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
731                 <transponder fec_inner="3" frequency="12718000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="18400000" system="0"/>
732                 <transponder fec_inner="3" frequency="12723000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2"/>
733                 <transponder fec_inner="4" frequency="12735000" modulation="1" onid="4369" polarization="1" symbol_rate="8800000" system="0" tsid="1"/>
734         </sat>
735         <sat flags="1" name="Eutelsat W1 (10.0E)" position="100">
736                 <transponder fec_inner="0" frequency="10960000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4167000" system="0"/>
737                 <transponder fec_inner="0" frequency="10965000" modulation="1" onid="65535" polarization="1" symbol_rate="4167000" system="0" tsid="1"/>
738                 <transponder fec_inner="0" frequency="10970000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4167000" system="0"/>
739                 <transponder fec_inner="0" frequency="10977000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
740                 <transponder fec_inner="0" frequency="10986000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
741                 <transponder fec_inner="3" frequency="10989000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3100000" system="0"/>
742                 <transponder fec_inner="0" frequency="11004000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
743                 <transponder fec_inner="3" frequency="11012000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3214000" system="0"/>
744                 <transponder fec_inner="3" frequency="11015000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4268000" system="0"/>
745                 <transponder fec_inner="5" frequency="11024000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
746                 <transponder fec_inner="0" frequency="11042000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3125000" system="0"/>
747                 <transponder fec_inner="0" frequency="11044000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
748                 <transponder fec_inner="0" frequency="11052000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6111000" system="0"/>
749                 <transponder fec_inner="4" frequency="11056000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2963000" system="0"/>
750                 <transponder fec_inner="0" frequency="11068000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3125000" system="0"/>
751                 <transponder fec_inner="3" frequency="11070000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6111000" system="0"/>
752                 <transponder fec_inner="0" frequency="11072000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3125000" system="0"/>
753                 <transponder fec_inner="3" frequency="11079000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
754                 <transponder fec_inner="0" frequency="11088000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0" tsid="0"/>
755                 <transponder fec_inner="0" frequency="11097000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
756                 <transponder fec_inner="0" frequency="11106000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
757                 <transponder fec_inner="0" frequency="11108000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
758                 <transponder fec_inner="5" frequency="11123000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
759                 <transponder fec_inner="1" frequency="11126500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4340000" system="0"/>
760                 <transponder fec_inner="3" frequency="11134000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5064000" system="0"/>
761                 <transponder fec_inner="3" frequency="11141000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2100000" system="0"/>
762                 <transponder fec_inner="2" frequency="11144500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2442000" system="0"/>
763                 <transponder fec_inner="3" frequency="11148500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2893000" system="0"/>
764                 <transponder fec_inner="3" frequency="11152000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2315000" system="0"/>
765                 <transponder fec_inner="3" frequency="11156000" modulation="1" onid="0" polarization="0" symbol_rate="3978000" system="0" tsid="1"/>
766                 <transponder fec_inner="3" frequency="11160500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
767                 <transponder fec_inner="3" frequency="11163500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
768                 <transponder fec_inner="3" frequency="11166000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2893000" system="0"/>
769                 <transponder fec_inner="3" frequency="11171000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2894000" system="0"/>
770                 <transponder fec_inner="3" frequency="11175000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2532000" system="0"/>
771                 <transponder fec_inner="3" frequency="11178500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2532000" system="0"/>
772                 <transponder fec_inner="3" frequency="11181500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1707000" system="0"/>
773                 <transponder fec_inner="4" frequency="11189000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5208000" system="0"/>
774                 <transponder fec_inner="3" frequency="11473000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="33300000" system="0"/>
775                 <transponder fec_inner="4" frequency="11526000" modulation="1" onid="0" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="1089"/>
776                 <transponder fec_inner="3" frequency="11574000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5786000" system="0"/>
777                 <transponder fec_inner="5" frequency="11590000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2200000" system="0"/>
778                 <transponder fec_inner="4" frequency="11615000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0"/>
779                 <transponder fec_inner="3" frequency="11631000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3214000" system="0"/>
780                 <transponder fec_inner="3" frequency="12568000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3617000" system="0"/>
781                 <transponder fec_inner="4" frequency="12611000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="9260000" system="0"/>
782                 <transponder fec_inner="3" frequency="12616000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
783                 <transponder fec_inner="3" frequency="12629000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
784                 <transponder fec_inner="3" frequency="12702000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2930000" system="0"/>
785                 <transponder fec_inner="3" frequency="12702000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2963000" system="0"/>
786                 <transponder fec_inner="4" frequency="12716000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="9260000" system="0"/>
787                 <transponder fec_inner="0" frequency="12718000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="7036000" system="0"/>
788                 <transponder fec_inner="5" frequency="12729500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3100000" system="0"/>
789         </sat>
790         <sat flags="1" name="Hotbird (13.0E)" position="130">
791                 <transponder fec_inner="3" frequency="10719000" modulation="1" onid="318" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="11000"/>
792                 <transponder fec_inner="3" frequency="10723000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="29900000" system="0" tsid="11100"/>
793                 <transponder fec_inner="3" frequency="10758000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
794                 <transponder fec_inner="3" frequency="10775000" modulation="1" onid="6" polarization="0" symbol_rate="28000000" system="0" tsid="201"/>
795                 <transponder fec_inner="3" frequency="10796000" modulation="1" onid="318" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="11400"/>
796                 <transponder fec_inner="3" frequency="10829500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3333000" system="0"/>
797                 <transponder fec_inner="3" frequency="10834000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
798                 <transponder fec_inner="3" frequency="10853440" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
799                 <transponder fec_inner="3" frequency="10873000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
800                 <transponder fec_inner="3" frequency="10892000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="11900"/>
801                 <transponder fec_inner="3" frequency="10911000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
802                 <transponder fec_inner="3" frequency="10930000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="12100"/>
803                 <transponder fec_inner="3" frequency="10949000" modulation="1" onid="318" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="12200"/>
804                 <transponder fec_inner="3" frequency="10971000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="12300"/>
805                 <transponder fec_inner="2" frequency="10992160" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
806                 <transponder fec_inner="3" frequency="11013000" modulation="1" onid="100" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="4688"/>
807                 <transponder fec_inner="3" frequency="11034000" modulation="1" onid="318" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="12600"/>
808                 <transponder fec_inner="4" frequency="11054000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="12700"/>
809                 <transponder fec_inner="3" frequency="11075000" modulation="1" onid="318" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="12800"/>
810                 <transponder fec_inner="3" frequency="11096000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="28000000" system="0"/>
811                 <transponder fec_inner="3" frequency="11117000" modulation="1" onid="318" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="13000"/>
812                 <transponder fec_inner="3" frequency="11137000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="13100"/>
813                 <transponder fec_inner="3" frequency="11158000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
814                 <transponder fec_inner="3" frequency="11179000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="13300"/>
815                 <transponder fec_inner="4" frequency="11200000" modulation="1" onid="318" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="13400"/>
816                 <transponder fec_inner="3" frequency="11219250" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
817                 <transponder fec_inner="3" frequency="11240000" modulation="1" onid="318" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="200"/>
818                 <transponder fec_inner="2" frequency="11258000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1"/>
819                 <transponder fec_inner="2" frequency="11278360" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="1"/>
820                 <transponder fec_inner="3" frequency="11296000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
821                 <transponder fec_inner="1" frequency="11334330" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
822                 <transponder fec_inner="3" frequency="11355000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
823                 <transponder fec_inner="2" frequency="11372690" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="19635000" system="0"/>
824                 <transponder fec_inner="3" frequency="11393440" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
825                 <transponder fec_inner="4" frequency="11411000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
826                 <transponder fec_inner="1" frequency="11431800" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
827                 <transponder fec_inner="2" frequency="11449000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1"/>
828                 <transponder fec_inner="4" frequency="11470000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
829                 <transponder fec_inner="3" frequency="11487770" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
830                 <transponder fec_inner="5" frequency="11522000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4998000" system="0"/>
831                 <transponder fec_inner="3" frequency="11526000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1700"/>
832                 <transponder fec_inner="4" frequency="11541030" modulation="1" onid="200" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1800"/>
833                 <transponder fec_inner="3" frequency="11566000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
834                 <transponder fec_inner="3" frequency="11585000" modulation="1" onid="318" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="15400"/>
835                 <transponder fec_inner="4" frequency="11604000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
836                 <transponder fec_inner="3" frequency="11623000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
837                 <transponder fec_inner="3" frequency="11642000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
838                 <transponder fec_inner="3" frequency="11662000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
839                 <transponder fec_inner="3" frequency="11681000" modulation="1" onid="319" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="15900"/>
840                 <transponder fec_inner="3" frequency="11727000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
841                 <transponder fec_inner="3" frequency="11747000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="5103"/>
842                 <transponder fec_inner="2" frequency="11766000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
843                 <transponder fec_inner="3" frequency="11785000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
844                 <transponder fec_inner="2" frequency="11804000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
845                 <transponder fec_inner="3" frequency="11823000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="5500"/>
846                 <transponder fec_inner="3" frequency="11843000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
847                 <transponder fec_inner="3" frequency="11862000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
848                 <transponder fec_inner="3" frequency="11881000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
849                 <transponder fec_inner="3" frequency="11900000" modulation="1" onid="64511" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="5900"/>
850                 <transponder fec_inner="2" frequency="11919000" modulation="1" onid="272" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="6000"/>
851                 <transponder fec_inner="3" frequency="11938000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="6100"/>
852                 <transponder fec_inner="3" frequency="11958000" modulation="1" onid="64511" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="6200"/>
853                 <transponder fec_inner="3" frequency="11977000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
854                 <transponder fec_inner="2" frequency="11996000" modulation="2" onid="64511" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="1" tsid="6200"/>
855                 <transponder fec_inner="3" frequency="12015000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="6500"/>
856                 <transponder fec_inner="3" frequency="12034000" modulation="1" onid="64511" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="6600"/>
857                 <transponder fec_inner="3" frequency="12054000" modulation="1" onid="64511" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="6700"/>
858                 <transponder fec_inner="3" frequency="12073000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
859                 <transponder fec_inner="3" frequency="12092000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
860                 <transponder fec_inner="3" frequency="12111000" modulation="1" onid="318" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="7000"/>
861                 <transponder fec_inner="3" frequency="12144760" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3333000" system="0"/>
862                 <transponder fec_inner="3" frequency="12149000" modulation="1" onid="318" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="7200"/>
863                 <transponder fec_inner="3" frequency="12169000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="7300"/>
864                 <transponder fec_inner="3" frequency="12188000" modulation="1" onid="113" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="7400"/>
865                 <transponder fec_inner="3" frequency="12207000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
866                 <transponder fec_inner="3" frequency="12225000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
867                 <transponder fec_inner="3" frequency="12245000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="7700"/>
868                 <transponder fec_inner="3" frequency="12265000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
869                 <transponder fec_inner="3" frequency="12284000" modulation="1" onid="113" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="7900"/>
870                 <transponder fec_inner="3" frequency="12303000" modulation="1" onid="318" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="8000"/>
871                 <transponder fec_inner="3" frequency="12322000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="8100"/>
872                 <transponder fec_inner="3" frequency="12341000" modulation="1" onid="64511" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="8200"/>
873                 <transponder fec_inner="3" frequency="12360000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
874                 <transponder fec_inner="3" frequency="12380000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
875                 <transponder fec_inner="3" frequency="12399000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
876                 <transponder fec_inner="3" frequency="12418000" modulation="1" onid="64511" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="8600"/>
877                 <transponder fec_inner="3" frequency="12437000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="8700"/>
878                 <transponder fec_inner="3" frequency="12466000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
879                 <transponder fec_inner="3" frequency="12476000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
880                 <transponder fec_inner="3" frequency="12520000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
881                 <transponder fec_inner="3" frequency="12539000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
882                 <transponder fec_inner="3" frequency="12558000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
883                 <transponder fec_inner="3" frequency="12577000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
884                 <transponder fec_inner="3" frequency="12597000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
885                 <transponder fec_inner="3" frequency="12616000" modulation="1" onid="64511" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="9500"/>
886                 <transponder fec_inner="3" frequency="12635000" modulation="1" onid="64511" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="9600"/>
887                 <transponder fec_inner="3" frequency="12654000" modulation="1" onid="702" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="9700"/>
888                 <transponder fec_inner="3" frequency="12673000" modulation="1" onid="318" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="9800"/>
889                 <transponder fec_inner="3" frequency="12692000" modulation="1" onid="319" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="9900"/>
890                 <transponder fec_inner="3" frequency="12713000" modulation="1" onid="64511" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="10000"/>
891                 <transponder fec_inner="3" frequency="12731000" modulation="1" onid="64511" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="10100"/>
892         </sat>
893         <sat flags="1" name="Eutelsat W2 (16.0E)" position="160">
894                 <transponder fec_inner="2" frequency="10957000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2821000" system="0"/>
895                 <transponder fec_inner="3" frequency="10961500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3147000" system="0"/>
896                 <transponder fec_inner="3" frequency="10972000" modulation="1" onid="366" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="30201"/>
897                 <transponder fec_inner="8" frequency="10975920" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22500000" system="1"/>
898                 <transponder fec_inner="3" frequency="11003000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3255000" system="0"/>
899                 <transponder fec_inner="1" frequency="11012000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4340000" system="0"/>
900                 <transponder fec_inner="3" frequency="11012000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
901                 <transponder fec_inner="5" frequency="11021000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2894000" system="0"/>
902                 <transponder fec_inner="3" frequency="11025000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2894000" system="0"/>
903                 <transponder fec_inner="3" frequency="11045000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="10555000" system="0"/>
904                 <transponder fec_inner="3" frequency="11055000" modulation="1" onid="366" polarization="1" symbol_rate="27900000" system="0" tsid="30401"/>
905                 <transponder fec_inner="4" frequency="11061000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="5722000" system="0" tsid="0"/>
906                 <transponder fec_inner="4" frequency="11078500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5209000" system="0"/>
907                 <transponder fec_inner="2" frequency="11094000" modulation="1" onid="366" polarization="1" symbol_rate="27900000" system="0" tsid="30402"/>
908                 <transponder fec_inner="3" frequency="11096000" modulation="1" onid="366" polarization="0" symbol_rate="27300000" system="0" tsid="30300"/>
909                 <transponder fec_inner="3" frequency="11132250" modulation="1" onid="65535" polarization="1" symbol_rate="14815000" system="0" tsid="101"/>
910                 <transponder fec_inner="3" frequency="11140000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27700000" system="0"/>
911                 <transponder fec_inner="3" frequency="11148000" modulation="1" onid="366" polarization="1" symbol_rate="8900000" system="0" tsid="6"/>
912                 <transponder fec_inner="4" frequency="11166000" modulation="1" onid="100" polarization="0" symbol_rate="11850000" system="0" tsid="1"/>
913                 <transponder fec_inner="0" frequency="11177000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
914                 <transponder fec_inner="3" frequency="11178800" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
915                 <transponder fec_inner="3" frequency="11184000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2667000" system="0"/>
916                 <transponder fec_inner="3" frequency="11192000" modulation="1" onid="0" polarization="0" symbol_rate="2667000" system="0" tsid="1"/>
917                 <transponder fec_inner="3" frequency="11266000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
918                 <transponder fec_inner="3" frequency="11283000" modulation="1" onid="65535" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1"/>
919                 <transponder fec_inner="3" frequency="11304000" modulation="1" onid="366" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="40500"/>
920                 <transponder fec_inner="3" frequency="11325000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
921                 <transponder fec_inner="4" frequency="11428000" modulation="1" onid="366" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="41100"/>
922                 <transponder fec_inner="5" frequency="11449000" modulation="1" onid="366" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="7"/>
923                 <transponder fec_inner="3" frequency="11471000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="29950000" system="0" tsid="101"/>
924                 <transponder fec_inner="3" frequency="11513000" modulation="1" onid="366" polarization="1" symbol_rate="29950000" system="0" tsid="50300"/>
925                 <transponder fec_inner="5" frequency="11554000" modulation="1" onid="366" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="50700"/>
926                 <transponder fec_inner="3" frequency="11572000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
927                 <transponder fec_inner="5" frequency="11595000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="28800000" system="0"/>
928                 <transponder fec_inner="4" frequency="11634000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="17578000" system="0"/>
929                 <transponder fec_inner="4" frequency="11659000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="17578000" system="0"/>
930                 <transponder fec_inner="3" frequency="11680000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="14466000" system="0"/>
931                 <transponder fec_inner="3" frequency="11691000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3100000" system="0"/>
932                 <transponder fec_inner="0" frequency="12509000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
933                 <transponder fec_inner="2" frequency="12513500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2156000" system="0"/>
934                 <transponder fec_inner="0" frequency="12517000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
935                 <transponder fec_inner="2" frequency="12521000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2156000" system="0"/>
936                 <transponder fec_inner="0" frequency="12524000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
937                 <transponder fec_inner="0" frequency="12532000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
938                 <transponder fec_inner="1" frequency="12538500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4340000" system="0"/>
939                 <transponder fec_inner="3" frequency="12539000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
940                 <transponder fec_inner="0" frequency="12547000" modulation="1" onid="65535" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0" tsid="1"/>
941                 <transponder fec_inner="3" frequency="12549500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2893000" system="0"/>
942                 <transponder fec_inner="0" frequency="12555000" modulation="1" onid="177" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0" tsid="176"/>
943                 <transponder fec_inner="2" frequency="12557000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="2156000" system="0" tsid="2680"/>
944                 <transponder fec_inner="0" frequency="12562000" modulation="1" onid="177" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0" tsid="176"/>
945                 <transponder fec_inner="1" frequency="12562700" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2222000" system="0"/>
946                 <transponder fec_inner="5" frequency="12568500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3703000" system="0"/>
947                 <transponder fec_inner="2" frequency="12592500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2934000" system="0"/>
948                 <transponder fec_inner="1" frequency="12600000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6771000" system="0"/>
949                 <transponder fec_inner="2" frequency="12608000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
950                 <transponder fec_inner="3" frequency="12620000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2315000" system="0"/>
951                 <transponder fec_inner="1" frequency="12625500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4444000" system="0"/>
952                 <transponder fec_inner="1" frequency="12633000" modulation="1" onid="1111" polarization="1" symbol_rate="4883000" system="0" tsid="1"/>
953                 <transponder fec_inner="2" frequency="12642000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3418000" system="0"/>
954                 <transponder fec_inner="1" frequency="12648500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5200000" system="0"/>
955                 <transponder fec_inner="2" frequency="12650000" modulation="1" onid="65535" polarization="0" symbol_rate="15000000" system="0" tsid="101"/>
956                 <transponder fec_inner="1" frequency="12656000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="4883000" system="0" tsid="0"/>
957                 <transponder fec_inner="1" frequency="12675000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4444000" system="0"/>
958                 <transponder fec_inner="3" frequency="12682500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2894000" system="0"/>
959                 <transponder fec_inner="2" frequency="12687000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3333000" system="0"/>
960                 <transponder fec_inner="2" frequency="12689000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27700000" system="0"/>
961                 <transponder fec_inner="3" frequency="12703500" modulation="1" onid="177" polarization="0" symbol_rate="2749000" system="0" tsid="176"/>
962                 <transponder fec_inner="3" frequency="12707500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2893000" system="0"/>
963                 <transponder fec_inner="2" frequency="12713000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3418000" system="0"/>
964                 <transponder fec_inner="3" frequency="12719500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="9000000" system="0"/>
965                 <transponder fec_inner="3" frequency="12727500" modulation="1" onid="8191" polarization="0" symbol_rate="3333000" system="0" tsid="4096"/>
966                 <transponder fec_inner="2" frequency="12728000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="26050000" system="0"/>
967         </sat>
968         <sat flags="1" name="Astra (19.2E)" position="192">
969                 <transponder fec_inner="4" frequency="10743750" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
970                 <transponder fec_inner="4" frequency="10773250" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1053"/>
971                 <transponder fec_inner="4" frequency="10788000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1054"/>
972                 <transponder fec_inner="4" frequency="10817500" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1056"/>
973                 <transponder fec_inner="4" frequency="10832250" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1057"/>
974                 <transponder fec_inner="4" frequency="10847000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1058"/>
975                 <transponder fec_inner="4" frequency="10861750" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1059"/>
976                 <transponder fec_inner="4" frequency="10876500" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1060"/>
977                 <transponder fec_inner="4" frequency="10920750" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1063"/>
978                 <transponder fec_inner="4" frequency="10979000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1034"/>
979                 <transponder fec_inner="4" frequency="11038000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1038"/>
980                 <transponder fec_inner="4" frequency="11097000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1042"/>
981                 <transponder fec_inner="4" frequency="11156000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1046"/>
982                 <transponder fec_inner="4" frequency="11317500" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1008"/>
983                 <transponder fec_inner="4" frequency="11361750" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1011"/>
984                 <transponder fec_inner="4" frequency="11435500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
985                 <transponder fec_inner="4" frequency="11479000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1018"/>
986                 <transponder fec_inner="4" frequency="11508500" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1020"/>
987                 <transponder fec_inner="4" frequency="11538000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1022"/>
988                 <transponder fec_inner="4" frequency="11567500" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1024"/>
989                 <transponder fec_inner="4" frequency="11597000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1026"/>
990                 <transponder fec_inner="4" frequency="11670750" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1031"/>
991                 <transponder fec_inner="4" frequency="11685500" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1032"/>
992                 <transponder fec_inner="3" frequency="11719500" modulation="1" onid="133" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="3"/>
993                 <transponder fec_inner="3" frequency="11739000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1066"/>
994                 <transponder fec_inner="3" frequency="11758500" modulation="1" onid="133" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="17"/>
995                 <transponder fec_inner="3" frequency="11778000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1068"/>
996                 <transponder fec_inner="3" frequency="11797500" modulation="1" onid="133" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2"/>
997                 <transponder fec_inner="3" frequency="11817000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1070"/>
998                 <transponder fec_inner="3" frequency="11836500" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1101"/>
999                 <transponder fec_inner="3" frequency="11856000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1072"/>
1000                 <transponder fec_inner="3" frequency="11875500" modulation="1" onid="133" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="9"/>
1001                 <transponder fec_inner="3" frequency="11895000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1074"/>
1002                 <transponder fec_inner="9" frequency="11914500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1"/>
1003                 <transponder fec_inner="3" frequency="11934000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1076"/>
1004                 <transponder fec_inner="3" frequency="11953500" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1079"/>
1005                 <transponder fec_inner="3" frequency="11973000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1078"/>
1006                 <transponder fec_inner="3" frequency="11992500" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1279"/>
1007                 <transponder fec_inner="3" frequency="12012000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1080"/>
1008                 <transponder fec_inner="3" frequency="12031500" modulation="1" onid="133" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="4"/>
1009                 <transponder fec_inner="3" frequency="12051000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1082"/>
1010                 <transponder fec_inner="3" frequency="12070500" modulation="1" onid="133" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1"/>
1011                 <transponder fec_inner="3" frequency="12090000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1084"/>
1012                 <transponder fec_inner="3" frequency="12109500" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1073"/>
1013                 <transponder fec_inner="3" frequency="12129000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1086"/>
1014                 <transponder fec_inner="3" frequency="12148500" modulation="1" onid="133" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="7"/>
1015                 <transponder fec_inner="3" frequency="12168000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1088"/>
1016                 <transponder fec_inner="3" frequency="12187500" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1089"/>
1017                 <transponder fec_inner="3" frequency="12207000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1090"/>
1018                 <transponder fec_inner="3" frequency="12226500" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1091"/>
1019                 <transponder fec_inner="3" frequency="12246000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1092"/>
1020                 <transponder fec_inner="3" frequency="12265500" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1093"/>
1021                 <transponder fec_inner="3" frequency="12285000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1094"/>
1022                 <transponder fec_inner="3" frequency="12304500" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1095"/>
1023                 <transponder fec_inner="3" frequency="12324000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1096"/>
1024                 <transponder fec_inner="3" frequency="12343500" modulation="1" onid="53" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1097"/>
1025                 <transponder fec_inner="3" frequency="12363000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1026                 <transponder fec_inner="3" frequency="12382500" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1099"/>
1027                 <transponder fec_inner="3" frequency="12402000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1100"/>
1028                 <transponder fec_inner="3" frequency="12421500" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1201"/>
1029                 <transponder fec_inner="3" frequency="12441000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1102"/>
1030                 <transponder fec_inner="3" frequency="12460500" modulation="1" onid="133" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="5"/>
1031                 <transponder fec_inner="3" frequency="12480000" modulation="1" onid="133" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="33"/>
1032                 <transponder fec_inner="4" frequency="12515250" modulation="1" onid="53" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1105"/>
1033                 <transponder fec_inner="2" frequency="12522000" modulation="2" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="1" tsid="1106"/>
1034                 <transponder fec_inner="4" frequency="12544750" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1107"/>
1035                 <transponder fec_inner="4" frequency="12551500" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1108"/>
1036                 <transponder fec_inner="4" frequency="12574250" modulation="1" onid="53" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1109"/>
1037                 <transponder fec_inner="2" frequency="12581000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="1"/>
1038                 <transponder fec_inner="4" frequency="12603750" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1111"/>
1039                 <transponder fec_inner="4" frequency="12610500" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1112"/>
1040                 <transponder fec_inner="4" frequency="12633250" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1113"/>
1041                 <transponder fec_inner="4" frequency="12640000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1114"/>
1042                 <transponder fec_inner="4" frequency="12662750" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1115"/>
1043                 <transponder fec_inner="4" frequency="12669500" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1116"/>
1044                 <transponder fec_inner="4" frequency="12692250" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1117"/>
1045                 <transponder fec_inner="4" frequency="12699000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1118"/>
1046                 <transponder fec_inner="4" frequency="12721750" modulation="1" onid="53" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1119"/>
1047                 <transponder fec_inner="4" frequency="12728500" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="1120"/>
1048         </sat>
1049         <sat flags="1" name="Eutelsat 2 F3 (21.5E)" position="215">
1050                 <transponder fec_inner="3" frequency="10972000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2532000" system="0"/>
1051                 <transponder fec_inner="3" frequency="10975000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2170000" system="0"/>
1052                 <transponder fec_inner="3" frequency="10978500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2170000" system="0"/>
1053                 <transponder fec_inner="3" frequency="11103500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
1054                 <transponder fec_inner="3" frequency="11175000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1055                 <transponder fec_inner="2" frequency="11262000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1056                 <transponder fec_inner="3" frequency="11283000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1057                 <transponder fec_inner="3" frequency="11324000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1058                 <transponder fec_inner="5" frequency="11345000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="28782000" system="0"/>
1059                 <transponder fec_inner="3" frequency="11387000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1060                 <transponder fec_inner="4" frequency="11449000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1061                 <transponder fec_inner="3" frequency="11473000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1062                 <transponder fec_inner="3" frequency="11490000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2170000" system="0"/>
1063                 <transponder fec_inner="3" frequency="11513000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1064                 <transponder fec_inner="3" frequency="11524000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2170000" system="0"/>
1065                 <transponder fec_inner="3" frequency="11527500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2857000" system="0"/>
1066                 <transponder fec_inner="3" frequency="11531500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2857000" system="0"/>
1067                 <transponder fec_inner="3" frequency="11554500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3900000" system="0"/>
1068                 <transponder fec_inner="4" frequency="11559500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
1069                 <transponder fec_inner="3" frequency="11575000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1070                 <transponder fec_inner="2" frequency="11588000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6511000" system="0"/>
1071                 <transponder fec_inner="5" frequency="11596000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="26660000" system="0"/>
1072                 <transponder fec_inner="4" frequency="11617000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1073                 <transponder fec_inner="3" frequency="11639000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27345000" system="0"/>
1074                 <transponder fec_inner="5" frequency="11642000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2893000" system="0"/>
1075                 <transponder fec_inner="3" frequency="11658000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1076                 <transponder fec_inner="3" frequency="11691000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2894000" system="0"/>
1077                 <transponder fec_inner="1" frequency="12520000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="21700000" system="0"/>
1078                 <transponder fec_inner="3" frequency="12637500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2532000" system="0"/>
1079                 <transponder fec_inner="3" frequency="12650150" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2222000" system="0"/>
1080                 <transponder fec_inner="3" frequency="12719000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1930000" system="0"/>
1081                 <transponder fec_inner="3" frequency="12726000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2170000" system="0"/>
1082         </sat>
1083         <sat flags="1" name="Astra 3A (23.5E)" position="235">
1084                 <transponder fec_inner="5" frequency="10758000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1085                 <transponder fec_inner="4" frequency="10788000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1086                 <transponder fec_inner="3" frequency="10842000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="13333000" system="1"/>
1087                 <transponder fec_inner="4" frequency="10862000" modulation="1" onid="3" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="3111"/>
1088                 <transponder fec_inner="2" frequency="10891250" modulation="2" onid="3" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="1" tsid="3113"/>
1089                 <transponder fec_inner="3" frequency="11475000" modulation="1" onid="61441" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="10009"/>
1090                 <transponder fec_inner="3" frequency="11515000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="15027"/>
1091                 <transponder fec_inner="3" frequency="11515000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1092                 <transponder fec_inner="3" frequency="11555000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1093                 <transponder fec_inner="3" frequency="11555000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1094                 <transponder fec_inner="9" frequency="11592000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="28500000" system="1"/>
1095                 <transponder fec_inner="9" frequency="11595000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="28500000" system="1"/>
1096                 <transponder fec_inner="9" frequency="11635000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="28500000" system="1"/>
1097                 <transponder fec_inner="9" frequency="11635000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="28500000" system="1"/>
1098                 <transponder fec_inner="3" frequency="11675000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1099                 <transponder fec_inner="9" frequency="11675000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="28500000" system="1"/>
1100                 <transponder fec_inner="3" frequency="11739000" modulation="1" onid="3" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="3202"/>
1101                 <transponder fec_inner="9" frequency="11778000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="1"/>
1102                 <transponder fec_inner="9" frequency="11817000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="1"/>
1103                 <transponder fec_inner="3" frequency="11836000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="29900000" system="0"/>
1104                 <transponder fec_inner="3" frequency="11914000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1105                 <transponder fec_inner="3" frequency="11954000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1"/>
1106                 <transponder fec_inner="3" frequency="11992000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1107                 <transponder fec_inner="3" frequency="12012000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1108                 <transponder fec_inner="4" frequency="12032000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1109                 <transponder fec_inner="3" frequency="12525000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1110                 <transponder fec_inner="3" frequency="12525000" modulation="1" onid="3" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="3014"/>
1111                 <transponder fec_inner="2" frequency="12565000" modulation="1" onid="3" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="3015"/>
1112                 <transponder fec_inner="3" frequency="12565000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1113                 <transponder fec_inner="9" frequency="12605000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="28500000" system="1"/>
1114                 <transponder fec_inner="9" frequency="12605000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="28500000" system="1"/>
1115                 <transponder fec_inner="3" frequency="12630660" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6000000" system="0"/>
1116                 <transponder fec_inner="5" frequency="12631000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1117                 <transponder fec_inner="4" frequency="12636000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="2277000" system="0" tsid="20"/>
1118                 <transponder fec_inner="5" frequency="12641000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2220000" system="0"/>
1119                 <transponder fec_inner="3" frequency="12644000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
1120                 <transponder fec_inner="4" frequency="12649000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5600000" system="0"/>
1121                 <transponder fec_inner="4" frequency="12661000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
1122                 <transponder fec_inner="3" frequency="12685000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1123                 <transponder fec_inner="3" frequency="12685000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1124                 <transponder fec_inner="3" frequency="12725000" modulation="1" onid="61441" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="10010"/>
1125         </sat>
1126         <sat flags="1" name="Eurobird 2 (25.5E)" position="255">
1127                 <transponder fec_inner="4" frequency="10976000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="20000000" system="0"/>
1128                 <transponder fec_inner="3" frequency="10998000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3500000" system="0"/>
1129                 <transponder fec_inner="3" frequency="11004000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6429000" system="0"/>
1130                 <transponder fec_inner="3" frequency="11013000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1131                 <transponder fec_inner="3" frequency="11054000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1132                 <transponder fec_inner="3" frequency="11075000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1133                 <transponder fec_inner="3" frequency="11095000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1134                 <transponder fec_inner="3" frequency="11100000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2590000" system="0"/>
1135                 <transponder fec_inner="3" frequency="11132000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="14465000" system="0"/>
1136                 <transponder fec_inner="3" frequency="11144000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2200000" system="0"/>
1137                 <transponder fec_inner="3" frequency="11149000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2200000" system="0"/>
1138                 <transponder fec_inner="3" frequency="11165000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2200000" system="0"/>
1139                 <transponder fec_inner="3" frequency="11175000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1140                 <transponder fec_inner="3" frequency="11175000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2200000" system="0"/>
1141                 <transponder fec_inner="3" frequency="11585000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1142                 <transponder fec_inner="3" frequency="11604000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1143                 <transponder fec_inner="3" frequency="11623000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1144                 <transponder fec_inner="3" frequency="11632000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="14465000" system="0"/>
1145                 <transponder fec_inner="3" frequency="11662000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1146                 <transponder fec_inner="3" frequency="11681000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1147                 <transponder fec_inner="3" frequency="12518000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1148                 <transponder fec_inner="3" frequency="12597000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1149         </sat>
1150         <sat flags="1" name="Arabsat 2A,3A (26.0E)" position="260">
1151                 <transponder fec_inner="3" frequency="11727000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1152                 <transponder fec_inner="3" frequency="11747000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1153                 <transponder fec_inner="3" frequency="11771000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="18000000" system="0"/>
1154                 <transponder fec_inner="3" frequency="11785000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1155                 <transponder fec_inner="3" frequency="11804000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1156                 <transponder fec_inner="3" frequency="11823000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1157                 <transponder fec_inner="3" frequency="11843000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1158                 <transponder fec_inner="3" frequency="11862000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1159                 <transponder fec_inner="3" frequency="11881000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1160                 <transponder fec_inner="3" frequency="11900000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1161                 <transponder fec_inner="3" frequency="11919000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1162                 <transponder fec_inner="3" frequency="11938000" modulation="1" onid="702" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="502"/>
1163                 <transponder fec_inner="3" frequency="11958000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1164                 <transponder fec_inner="3" frequency="11977000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1165                 <transponder fec_inner="3" frequency="11996000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1166                 <transponder fec_inner="3" frequency="12015000" modulation="1" onid="2048" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="26"/>
1167                 <transponder fec_inner="3" frequency="12034000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1168                 <transponder fec_inner="3" frequency="12054000" modulation="1" onid="702" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="506"/>
1169                 <transponder fec_inner="3" frequency="12073000" modulation="1" onid="702" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="510"/>
1170                 <transponder fec_inner="3" frequency="12092000" modulation="1" onid="702" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="520"/>
1171                 <transponder fec_inner="3" frequency="12111000" modulation="1" onid="702" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="511"/>
1172                 <transponder fec_inner="3" frequency="12130000" modulation="1" onid="7021" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="508"/>
1173                 <transponder fec_inner="3" frequency="12149000" modulation="1" onid="702" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="201"/>
1174                 <transponder fec_inner="3" frequency="12169000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1175                 <transponder fec_inner="3" frequency="12182000" modulation="1" onid="702" polarization="0" symbol_rate="16200000" system="0" tsid="526"/>
1176                 <transponder fec_inner="3" frequency="12207000" modulation="1" onid="702" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="507"/>
1177                 <transponder fec_inner="3" frequency="12226000" modulation="1" onid="702" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="514"/>
1178                 <transponder fec_inner="3" frequency="12245000" modulation="1" onid="702" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="555"/>
1179                 <transponder fec_inner="3" frequency="12265000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1180                 <transponder fec_inner="3" frequency="12284000" modulation="1" onid="702" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="500"/>
1181                 <transponder fec_inner="3" frequency="12303000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1182                 <transponder fec_inner="3" frequency="12509000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1183                 <transponder fec_inner="3" frequency="12518000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5000000" system="0"/>
1184                 <transponder fec_inner="3" frequency="12524000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1185                 <transponder fec_inner="3" frequency="12538000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4500000" system="0"/>
1186                 <transponder fec_inner="3" frequency="12544000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1800000" system="0"/>
1187                 <transponder fec_inner="3" frequency="12546500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2220000" system="0"/>
1188                 <transponder fec_inner="3" frequency="12549500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
1189                 <transponder fec_inner="3" frequency="12555500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2600000" system="0"/>
1190                 <transponder fec_inner="3" frequency="12558500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2300000" system="0"/>
1191                 <transponder fec_inner="3" frequency="12561500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
1192                 <transponder fec_inner="4" frequency="12577000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5920000" system="0"/>
1193                 <transponder fec_inner="3" frequency="12586000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2220000" system="0"/>
1194                 <transponder fec_inner="3" frequency="12591500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2000000" system="0"/>
1195                 <transponder fec_inner="3" frequency="12646500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1447000" system="0"/>
1196                 <transponder fec_inner="3" frequency="12649500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2220000" system="0"/>
1197                 <transponder fec_inner="3" frequency="12656500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1800000" system="0"/>
1198                 <transponder fec_inner="3" frequency="12659500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2220000" system="0"/>
1199                 <transponder fec_inner="3" frequency="12698000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3000000" system="0"/>
1200                 <transponder fec_inner="5" frequency="12704000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1900000" system="0"/>
1201                 <transponder fec_inner="3" frequency="12712000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
1202                 <transponder fec_inner="5" frequency="12713000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1800000" system="0"/>
1203                 <transponder fec_inner="3" frequency="12717500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3000000" system="0"/>
1204                 <transponder fec_inner="4" frequency="12722000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4600000" system="0"/>
1205                 <transponder fec_inner="3" frequency="12729500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2000000" system="0"/>
1206                 <transponder fec_inner="3" frequency="12735000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1850000" system="0"/>
1207                 <transponder fec_inner="3" frequency="12739500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2400000" system="0"/>
1208         </sat>
1209         <sat flags="1" name="Astra/Eurobird (28.2E)" position="284">
1210                 <transponder fec_inner="4" frequency="10714000" modulation="1" onid="2" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="2041"/>
1211                 <transponder fec_inner="4" frequency="10729000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="2042"/>
1212                 <transponder fec_inner="4" frequency="10744000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1213                 <transponder fec_inner="4" frequency="10758000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1214                 <transponder fec_inner="4" frequency="10773000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1215                 <transponder fec_inner="4" frequency="10788000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="2046"/>
1216                 <transponder fec_inner="4" frequency="10803000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1217                 <transponder fec_inner="4" frequency="10818000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1218                 <transponder fec_inner="4" frequency="10832000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1219                 <transponder fec_inner="4" frequency="10847000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="2050"/>
1220                 <transponder fec_inner="4" frequency="10862000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1221                 <transponder fec_inner="4" frequency="10876000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1222                 <transponder fec_inner="4" frequency="10891000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1223                 <transponder fec_inner="4" frequency="10906000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="2054"/>
1224                 <transponder fec_inner="4" frequency="10921000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1225                 <transponder fec_inner="4" frequency="10936000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1226                 <transponder fec_inner="4" frequency="10964250" modulation="1" onid="2" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="2057"/>
1227                 <transponder fec_inner="4" frequency="10979000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1228                 <transponder fec_inner="4" frequency="10993750" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1229                 <transponder fec_inner="4" frequency="11008500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1230                 <transponder fec_inner="3" frequency="11023250" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1231                 <transponder fec_inner="4" frequency="11038000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1232                 <transponder fec_inner="4" frequency="11052750" modulation="1" onid="2" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0" tsid="2063"/>
1233                 <transponder fec_inner="4" frequency="11067500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1234                 <transponder fec_inner="4" frequency="11082250" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1235                 <transponder fec_inner="4" frequency="11097000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1236                 <transponder fec_inner="4" frequency="11111750" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1237                 <transponder fec_inner="4" frequency="11126500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1238                 <transponder fec_inner="4" frequency="11141250" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1239                 <transponder fec_inner="4" frequency="11156000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1240                 <transponder fec_inner="4" frequency="11170750" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1241                 <transponder fec_inner="4" frequency="11185500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1242                 <transponder fec_inner="3" frequency="11720000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="29500000" system="1"/>
1243                 <transponder fec_inner="2" frequency="11740000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1244                 <transponder fec_inner="2" frequency="11758000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1245                 <transponder fec_inner="2" frequency="11778000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2004"/>
1246                 <transponder fec_inner="3" frequency="11798000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="29500000" system="1"/>
1247                 <transponder fec_inner="2" frequency="11817000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2006"/>
1248                 <transponder fec_inner="2" frequency="11836000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1249                 <transponder fec_inner="3" frequency="11856000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="29500000" system="1"/>
1250                 <transponder fec_inner="2" frequency="11876000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1251                 <transponder fec_inner="2" frequency="11895000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2010"/>
1252                 <transponder fec_inner="2" frequency="11914000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1253                 <transponder fec_inner="2" frequency="11934000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2012"/>
1254                 <transponder fec_inner="2" frequency="11954000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1255                 <transponder fec_inner="2" frequency="11973000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2014"/>
1256                 <transponder fec_inner="2" frequency="11992000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1257                 <transponder fec_inner="2" frequency="12012000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2016"/>
1258                 <transponder fec_inner="2" frequency="12032000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1259                 <transponder fec_inner="2" frequency="12051000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2018"/>
1260                 <transponder fec_inner="2" frequency="12070000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1261                 <transponder fec_inner="2" frequency="12090000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2020"/>
1262                 <transponder fec_inner="2" frequency="12110000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1263                 <transponder fec_inner="2" frequency="12129000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2022"/>
1264                 <transponder fec_inner="2" frequency="12148000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1265                 <transponder fec_inner="2" frequency="12168000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1266                 <transponder fec_inner="2" frequency="12188000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1267                 <transponder fec_inner="2" frequency="12207000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2026"/>
1268                 <transponder fec_inner="2" frequency="12226000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1269                 <transponder fec_inner="2" frequency="12246000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1270                 <transponder fec_inner="2" frequency="12266000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1271                 <transponder fec_inner="2" frequency="12285000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2030"/>
1272                 <transponder fec_inner="2" frequency="12304000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1273                 <transponder fec_inner="3" frequency="12324000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="29500000" system="1"/>
1274                 <transponder fec_inner="3" frequency="12344000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="29500000" system="1"/>
1275                 <transponder fec_inner="3" frequency="12363000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="29500000" system="1"/>
1276                 <transponder fec_inner="2" frequency="12382000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1277                 <transponder fec_inner="2" frequency="12402000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2036"/>
1278                 <transponder fec_inner="2" frequency="12422000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1279                 <transponder fec_inner="2" frequency="12441000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2038"/>
1280                 <transponder fec_inner="2" frequency="12460000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1281                 <transponder fec_inner="2" frequency="12480000" modulation="1" onid="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2040"/>
1282         </sat>
1283         <sat flags="1" name="Arabsat 2B (30.5E)" position="305">
1284                 <transponder fec_inner="3" frequency="3913000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="8150000" system="0"/>
1285                 <transponder fec_inner="3" frequency="4090000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="6111000" system="0"/>
1286                 <transponder fec_inner="3" frequency="4098000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="6111000" system="0"/>
1287                 <transponder fec_inner="3" frequency="4103500" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2304000" system="0"/>
1288                 <transponder fec_inner="4" frequency="4140000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1289                 <transponder fec_inner="3" frequency="4196000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="3125000" system="0"/>
1290         </sat>
1291         <sat flags="1" name="Turksat 1B (31.3E)" position="313">
1292                 <transponder fec_inner="4" frequency="10714000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1293                 <transponder fec_inner="4" frequency="10729000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1294                 <transponder fec_inner="4" frequency="10744000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1295                 <transponder fec_inner="4" frequency="10773000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1296                 <transponder fec_inner="2" frequency="10802750" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="1"/>
1297                 <transponder fec_inner="4" frequency="10817500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1298                 <transponder fec_inner="4" frequency="10876500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1299                 <transponder fec_inner="4" frequency="10906000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1300                 <transponder fec_inner="4" frequency="10921000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1301                 <transponder fec_inner="4" frequency="10936000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1302                 <transponder fec_inner="3" frequency="11719000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1303                 <transponder fec_inner="3" frequency="11798000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1304                 <transponder fec_inner="3" frequency="11856000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1305                 <transponder fec_inner="3" frequency="11875000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1306                 <transponder fec_inner="2" frequency="11934000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1307         </sat>
1308         <sat flags="1" name="Eurobird 3, Intelsat 802 (33.0E)" position="330">
1309                 <transponder fec_inner="3" frequency="10978000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5787000" system="0"/>
1310                 <transponder fec_inner="1" frequency="11026000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="8680000" system="0"/>
1311                 <transponder fec_inner="0" frequency="11062000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6050000" system="0"/>
1312                 <transponder fec_inner="4" frequency="11082000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1570000" system="0"/>
1313                 <transponder fec_inner="2" frequency="11083800" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1628000" system="0"/>
1314                 <transponder fec_inner="3" frequency="11086000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1527000" system="0"/>
1315                 <transponder fec_inner="5" frequency="11091000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2143000" system="0"/>
1316                 <transponder fec_inner="4" frequency="11093500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1429000" system="0"/>
1317                 <transponder fec_inner="4" frequency="11095700" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1500000" system="0"/>
1318                 <transponder fec_inner="2" frequency="11098000" modulation="1" onid="0" polarization="0" symbol_rate="2441000" system="0" tsid="9100"/>
1319                 <transponder fec_inner="4" frequency="11101000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1785000" system="0"/>
1320                 <transponder fec_inner="4" frequency="11104500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1780000" system="0"/>
1321                 <transponder fec_inner="4" frequency="11107000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1429000" system="0"/>
1322                 <transponder fec_inner="3" frequency="11111000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3125000" system="0"/>
1323                 <transponder fec_inner="5" frequency="11115000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1200000" system="0"/>
1324                 <transponder fec_inner="4" frequency="11117000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1016000" system="0"/>
1325                 <transponder fec_inner="5" frequency="11118300" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1428000" system="0"/>
1326                 <transponder fec_inner="4" frequency="11125500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2500000" system="0"/>
1327                 <transponder fec_inner="4" frequency="11136000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2143000" system="0"/>
1328                 <transponder fec_inner="2" frequency="11138500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4882000" system="0"/>
1329                 <transponder fec_inner="4" frequency="11140000" modulation="1" onid="177" polarization="0" symbol_rate="2500000" system="0" tsid="176"/>
1330                 <transponder fec_inner="0" frequency="11146000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
1331                 <transponder fec_inner="2" frequency="11165000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1667000" system="0"/>
1332                 <transponder fec_inner="2" frequency="11177000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="23600000" system="0"/>
1333                 <transponder fec_inner="3" frequency="11181000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2893000" system="0"/>
1334                 <transponder fec_inner="4" frequency="11471000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1335                 <transponder fec_inner="4" frequency="11472000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="0"/>
1336                 <transponder fec_inner="3" frequency="11513000" modulation="1" onid="0" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="3400"/>
1337                 <transponder fec_inner="3" frequency="11513000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1338                 <transponder fec_inner="4" frequency="11555000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1339                 <transponder fec_inner="4" frequency="11555000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1340                 <transponder fec_inner="4" frequency="11596000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="0"/>
1341                 <transponder fec_inner="4" frequency="11596000" modulation="1" onid="829" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="100"/>
1342                 <transponder fec_inner="3" frequency="11637000" modulation="1" onid="0" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="3400"/>
1343                 <transponder fec_inner="7" frequency="11649000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="10100000" system="1"/>
1344                 <transponder fec_inner="3" frequency="11679250" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1345                 <transponder fec_inner="1" frequency="11685000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="17362000" system="0"/>
1346                 <transponder fec_inner="4" frequency="12522000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="0"/>
1347                 <transponder fec_inner="4" frequency="12652000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="28000000" system="0"/>
1348                 <transponder fec_inner="3" frequency="12740000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="14550000" system="0"/>
1349         </sat>
1350         <sat flags="1" name="Eutelsat Sesat (36.0E)" position="360">
1351                 <transponder fec_inner="4" frequency="10962000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3254000" system="0"/>
1352                 <transponder fec_inner="3" frequency="10978000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3470000" system="0"/>
1353                 <transponder fec_inner="2" frequency="11041000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3410000" system="0"/>
1354                 <transponder fec_inner="0" frequency="11043000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1355                 <transponder fec_inner="3" frequency="11053000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2892000" system="0"/>
1356                 <transponder fec_inner="0" frequency="11061000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1357                 <transponder fec_inner="4" frequency="11062000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3254000" system="0"/>
1358                 <transponder fec_inner="0" frequency="11070000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1359                 <transponder fec_inner="0" frequency="11079000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6111000" system="0"/>
1360                 <transponder fec_inner="2" frequency="11108500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3418000" system="0"/>
1361                 <transponder fec_inner="2" frequency="11136000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4886000" system="0"/>
1362                 <transponder fec_inner="3" frequency="11633000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5787000" system="0"/>
1363                 <transponder fec_inner="3" frequency="11638500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2170000" system="0"/>
1364                 <transponder fec_inner="3" frequency="11644500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2180000" system="0"/>
1365                 <transponder fec_inner="3" frequency="11647500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2500000" system="0"/>
1366                 <transponder fec_inner="3" frequency="11651000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2530000" system="0"/>
1367                 <transponder fec_inner="3" frequency="11689000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="11571000" system="0"/>
1368                 <transponder fec_inner="1" frequency="11691000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4883000" system="0"/>
1369                 <transponder fec_inner="3" frequency="11727000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1370                 <transponder fec_inner="3" frequency="12073000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1371                 <transponder fec_inner="3" frequency="12173000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1372                 <transponder fec_inner="3" frequency="12178000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="4340000" system="0"/>
1373                 <transponder fec_inner="3" frequency="12226000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1374                 <transponder fec_inner="3" frequency="12245000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1375                 <transponder fec_inner="3" frequency="12303000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1376                 <transponder fec_inner="3" frequency="12322000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1377                 <transponder fec_inner="3" frequency="12380000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1378                 <transponder fec_inner="3" frequency="12399000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1379                 <transponder fec_inner="3" frequency="12456000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1380                 <transponder fec_inner="3" frequency="12476000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1381                 <transponder fec_inner="4" frequency="12507000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3320000" system="0"/>
1382                 <transponder fec_inner="1" frequency="12512000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4340000" system="0"/>
1383                 <transponder fec_inner="4" frequency="12516000" modulation="1" onid="42" polarization="1" symbol_rate="10370000" system="0" tsid="21"/>
1384                 <transponder fec_inner="1" frequency="12521000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4340000" system="0"/>
1385                 <transponder fec_inner="2" frequency="12525000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1110000" system="0"/>
1386                 <transponder fec_inner="2" frequency="12527500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2238000" system="0"/>
1387                 <transponder fec_inner="5" frequency="12531000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3100000" system="0"/>
1388                 <transponder fec_inner="1" frequency="12532000" modulation="1" onid="177" polarization="0" symbol_rate="4340000" system="0" tsid="176"/>
1389                 <transponder fec_inner="3" frequency="12537000" modulation="1" onid="8192" polarization="0" symbol_rate="2100000" system="0" tsid="1"/>
1390                 <transponder fec_inner="1" frequency="12541000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4340000" system="0"/>
1391                 <transponder fec_inner="4" frequency="12546500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2734000" system="0"/>
1392                 <transponder fec_inner="2" frequency="12558000" modulation="1" onid="878" polarization="1" symbol_rate="8138000" system="0" tsid="60200"/>
1393                 <transponder fec_inner="5" frequency="12560000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1302000" system="0"/>
1394                 <transponder fec_inner="2" frequency="12568500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2848000" system="0"/>
1395                 <transponder fec_inner="3" frequency="12575500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2894000" system="0"/>
1396                 <transponder fec_inner="2" frequency="12596500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2500000" system="0"/>
1397                 <transponder fec_inner="3" frequency="12600000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1447000" system="0"/>
1398                 <transponder fec_inner="3" frequency="12611000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5787000" system="0"/>
1399                 <transponder fec_inner="2" frequency="12614000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2441000" system="0"/>
1400                 <transponder fec_inner="2" frequency="12616500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1628000" system="0"/>
1401                 <transponder fec_inner="3" frequency="12625500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2668000" system="0"/>
1402                 <transponder fec_inner="3" frequency="12630000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1000000" system="0"/>
1403                 <transponder fec_inner="5" frequency="12652000" modulation="1" onid="65535" polarization="1" symbol_rate="2480000" system="0" tsid="1"/>
1404                 <transponder fec_inner="3" frequency="12656000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2963000" system="0"/>
1405                 <transponder fec_inner="2" frequency="12680000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3002000" system="0"/>
1406                 <transponder fec_inner="1" frequency="12685000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4340000" system="0"/>
1407                 <transponder fec_inner="2" frequency="12686000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3254000" system="0"/>
1408                 <transponder fec_inner="2" frequency="12689000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3254000" system="0"/>
1409                 <transponder fec_inner="2" frequency="12694000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2498000" system="0"/>
1410                 <transponder fec_inner="3" frequency="12694000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3030000" system="0"/>
1411                 <transponder fec_inner="1" frequency="12698000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4883000" system="0"/>
1412                 <transponder fec_inner="2" frequency="12702000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3410000" system="0"/>
1413                 <transponder fec_inner="1" frequency="12707500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4340000" system="0"/>
1414                 <transponder fec_inner="2" frequency="12710000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3002000" system="0"/>
1415                 <transponder fec_inner="1" frequency="12720000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="13017000" system="0"/>
1416                 <transponder fec_inner="3" frequency="12739000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2532000" system="0"/>
1417         </sat>
1418         <sat flags="1" name="Hellas Sat 2 (39.0E)" position="390">
1419                 <transponder fec_inner="5" frequency="10956000" modulation="1" onid="65535" polarization="1" symbol_rate="4123000" system="0" tsid="1"/>
1420                 <transponder fec_inner="4" frequency="10965500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2002000" system="0"/>
1421                 <transponder fec_inner="3" frequency="10968500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2893000" system="0"/>
1422                 <transponder fec_inner="3" frequency="10984000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6600000" system="0"/>
1423                 <transponder fec_inner="0" frequency="11005000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3333000" system="0"/>
1424                 <transponder fec_inner="0" frequency="11016000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
1425                 <transponder fec_inner="3" frequency="11023000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2893000" system="0"/>
1426                 <transponder fec_inner="4" frequency="11037000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5208000" system="0"/>
1427                 <transponder fec_inner="5" frequency="11078000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4070000" system="0"/>
1428                 <transponder fec_inner="5" frequency="11110500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1550000" system="0"/>
1429                 <transponder fec_inner="4" frequency="11119000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4557000" system="0"/>
1430                 <transponder fec_inner="3" frequency="11125000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1700000" system="0"/>
1431                 <transponder fec_inner="3" frequency="11134800" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1425000" system="0"/>
1432                 <transponder fec_inner="3" frequency="11136800" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1000000" system="0"/>
1433                 <transponder fec_inner="3" frequency="11141100" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1425000" system="0"/>
1434                 <transponder fec_inner="5" frequency="11177000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4000000" system="0"/>
1435                 <transponder fec_inner="5" frequency="11189000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4070000" system="0"/>
1436                 <transponder fec_inner="5" frequency="11512000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1437                 <transponder fec_inner="3" frequency="11541000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6530000" system="0"/>
1438                 <transponder fec_inner="3" frequency="11552000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2933000" system="0"/>
1439                 <transponder fec_inner="3" frequency="11557000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3200000" system="0"/>
1440                 <transponder fec_inner="5" frequency="11569000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3200000" system="0"/>
1441                 <transponder fec_inner="3" frequency="11603000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2893000" system="0"/>
1442                 <transponder fec_inner="3" frequency="11679000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3200000" system="0"/>
1443                 <transponder fec_inner="5" frequency="12524000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1444                 <transponder fec_inner="4" frequency="12524000" modulation="1" onid="28" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="13"/>
1445                 <transponder fec_inner="5" frequency="12560000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="20000000" system="0"/>
1446                 <transponder fec_inner="5" frequency="12565000" modulation="1" onid="28" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="14"/>
1447                 <transponder fec_inner="5" frequency="12577000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="10000000" system="0" tsid="5"/>
1448                 <transponder fec_inner="5" frequency="12606000" modulation="1" onid="28" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="1"/>
1449                 <transponder fec_inner="5" frequency="12606000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1450                 <transponder fec_inner="5" frequency="12647000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="2"/>
1451                 <transponder fec_inner="5" frequency="12647000" modulation="1" onid="28" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="16"/>
1452                 <transponder fec_inner="3" frequency="12663000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2893000" system="0"/>
1453                 <transponder fec_inner="5" frequency="12688000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="3"/>
1454                 <transponder fec_inner="5" frequency="12688000" modulation="1" onid="28" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="17"/>
1455                 <transponder fec_inner="4" frequency="12715000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6654000" system="0"/>
1456                 <transponder fec_inner="3" frequency="12718000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="7720000" system="1"/>
1457                 <transponder fec_inner="5" frequency="12730000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1458         </sat>
1459         <sat flags="1" name="Express A1R (40.0E)" position="400">
1460                 <transponder fec_inner="3" frequency="10967000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="20000000" system="0"/>
1461                 <transponder fec_inner="1" frequency="10980000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="26580000" system="0"/>
1462                 <transponder fec_inner="3" frequency="10994000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="20000000" system="0"/>
1463                 <transponder fec_inner="0" frequency="11037000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4000000" system="0"/>
1464                 <transponder fec_inner="4" frequency="11044000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="40000000" system="0"/>
1465                 <transponder fec_inner="3" frequency="11057000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="20979000" system="0"/>
1466                 <transponder fec_inner="3" frequency="11085000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3000000" system="0"/>
1467                 <transponder fec_inner="4" frequency="11096000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4800000" system="0"/>
1468                 <transponder fec_inner="3" frequency="11131000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2100000" system="0"/>
1469                 <transponder fec_inner="3" frequency="11147000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3704000" system="0"/>
1470                 <transponder fec_inner="2" frequency="11148000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4000000" system="0"/>
1471                 <transponder fec_inner="3" frequency="11154000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2893000" system="0"/>
1472                 <transponder fec_inner="3" frequency="11159000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3333000" system="0"/>
1473                 <transponder fec_inner="3" frequency="11163000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2893000" system="0"/>
1474                 <transponder fec_inner="4" frequency="11458000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1500000" system="0"/>
1475                 <transponder fec_inner="4" frequency="11498000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="16300000" system="0"/>
1476                 <transponder fec_inner="3" frequency="11538000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3125000" system="0"/>
1477                 <transponder fec_inner="4" frequency="11594000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2002000" system="0"/>
1478                 <transponder fec_inner="4" frequency="11599000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1478000" system="0"/>
1479                 <transponder fec_inner="2" frequency="11610000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1160000" system="0"/>
1480                 <transponder fec_inner="4" frequency="11618000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1850000" system="0"/>
1481                 <transponder fec_inner="5" frequency="11624300" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1700000" system="0"/>
1482                 <transponder fec_inner="5" frequency="11669000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="39715000" system="0"/>
1483                 <transponder fec_inner="3" frequency="11678500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="7596000" system="0"/>
1484                 <transponder fec_inner="5" frequency="3675000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="33483000" system="0"/>
1485                 <transponder fec_inner="3" frequency="3738500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3230000" system="0"/>
1486                 <transponder fec_inner="3" frequency="3771500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3330000" system="0"/>
1487                 <transponder fec_inner="1" frequency="3866500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="4000000" system="0"/>
1488                 <transponder fec_inner="3" frequency="3873000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="4340000" system="0"/>
1489                 <transponder fec_inner="3" frequency="3931500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3300000" system="0"/>
1490                 <transponder fec_inner="3" frequency="4058500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3230000" system="0"/>
1491                 <transponder fec_inner="5" frequency="4062500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2772000" system="0"/>
1492                 <transponder fec_inner="3" frequency="4108500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3215000" system="0"/>
1493                 <transponder fec_inner="3" frequency="4113500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="4285000" system="0"/>
1494                 <transponder fec_inner="3" frequency="4119000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3300000" system="0"/>
1495                 <transponder fec_inner="3" frequency="4122000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3215000" system="0"/>
1496                 <transponder fec_inner="3" frequency="4128000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3230000" system="0"/>
1497                 <transponder fec_inner="3" frequency="4131000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3219000" system="0"/>
1498                 <transponder fec_inner="3" frequency="4137000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3240000" system="0"/>
1499                 <transponder fec_inner="3" frequency="4140000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3230000" system="0"/>
1500         </sat>
1501         <sat flags="1" name="Turk-/Eurasiasat(42.0E)" position="420">
1502                 <transponder fec_inner="4" frequency="10955000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5860000" system="0"/>
1503                 <transponder fec_inner="4" frequency="10962000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3670000" system="0"/>
1504                 <transponder fec_inner="3" frequency="10968000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4557000" system="0"/>
1505                 <transponder fec_inner="4" frequency="10980000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="14150000" system="0"/>
1506                 <transponder fec_inner="3" frequency="10986000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3333000" system="0"/>
1507                 <transponder fec_inner="3" frequency="10999000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2222000" system="0"/>
1508                 <transponder fec_inner="3" frequency="11002600" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2175000" system="0"/>
1509                 <transponder fec_inner="4" frequency="11007000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2950000" system="0"/>
1510                 <transponder fec_inner="4" frequency="11011000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2125000" system="0"/>
1511                 <transponder fec_inner="3" frequency="11014000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2050000" system="0"/>
1512                 <transponder fec_inner="3" frequency="11018000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2150000" system="0"/>
1513                 <transponder fec_inner="4" frequency="11022500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4444000" system="0"/>
1514                 <transponder fec_inner="3" frequency="11028500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2400000" system="0"/>
1515                 <transponder fec_inner="4" frequency="11039000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4400000" system="0"/>
1516                 <transponder fec_inner="4" frequency="11062000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4400000" system="0"/>
1517                 <transponder fec_inner="4" frequency="11069000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4000000" system="0"/>
1518                 <transponder fec_inner="3" frequency="11083000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="8888000" system="0"/>
1519                 <transponder fec_inner="4" frequency="11097000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2500000" system="0"/>
1520                 <transponder fec_inner="3" frequency="11129000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4268000" system="0"/>
1521                 <transponder fec_inner="3" frequency="11135500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2170000" system="0"/>
1522                 <transponder fec_inner="3" frequency="11142500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2200000" system="0"/>
1523                 <transponder fec_inner="3" frequency="11158500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2596000" system="0"/>
1524                 <transponder fec_inner="4" frequency="11162500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2222000" system="0"/>
1525                 <transponder fec_inner="3" frequency="11165500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2960000" system="0"/>
1526                 <transponder fec_inner="4" frequency="11172000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5000000" system="0"/>
1527                 <transponder fec_inner="3" frequency="11175000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="14440000" system="0"/>
1528                 <transponder fec_inner="3" frequency="11176500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2200000" system="0"/>
1529                 <transponder fec_inner="4" frequency="11189000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5860000" system="0"/>
1530                 <transponder fec_inner="4" frequency="11196000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2955000" system="0"/>
1531                 <transponder fec_inner="3" frequency="11466000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1532                 <transponder fec_inner="0" frequency="11492000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3100000" system="0"/>
1533                 <transponder fec_inner="4" frequency="11498000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2400000" system="0"/>
1534                 <transponder fec_inner="4" frequency="11519000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4444000" system="0"/>
1535                 <transponder fec_inner="4" frequency="11522000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3150000" system="0"/>
1536                 <transponder fec_inner="2" frequency="11554000" modulation="1" onid="65535" polarization="0" symbol_rate="2916000" system="0" tsid="1"/>
1537                 <transponder fec_inner="4" frequency="11576000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2400000" system="0"/>
1538                 <transponder fec_inner="4" frequency="11584000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="8800000" system="0"/>
1539                 <transponder fec_inner="2" frequency="11607000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3750000" system="0"/>
1540                 <transponder fec_inner="3" frequency="11608500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2222000" system="0"/>
1541                 <transponder fec_inner="4" frequency="11612000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2900000" system="0"/>
1542                 <transponder fec_inner="4" frequency="11662000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4232000" system="0"/>
1543                 <transponder fec_inner="3" frequency="11682000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
1544                 <transponder fec_inner="3" frequency="11691000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
1545                 <transponder fec_inner="3" frequency="11694000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4444000" system="0"/>
1546                 <transponder fec_inner="3" frequency="11712500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2963000" system="0"/>
1547                 <transponder fec_inner="3" frequency="11716500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2222000" system="0"/>
1548                 <transponder fec_inner="4" frequency="11729000" modulation="1" onid="126" polarization="1" symbol_rate="15555000" system="0" tsid="50600"/>
1549                 <transponder fec_inner="3" frequency="11734000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3291000" system="0"/>
1550                 <transponder fec_inner="3" frequency="11739000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3125000" system="0"/>
1551                 <transponder fec_inner="3" frequency="11743000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2222000" system="0"/>
1552                 <transponder fec_inner="3" frequency="11743000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2222000" system="0"/>
1553                 <transponder fec_inner="4" frequency="11748000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4444000" system="0"/>
1554                 <transponder fec_inner="5" frequency="11753500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3000000" system="0"/>
1555                 <transponder fec_inner="4" frequency="11753500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3900000" system="0"/>
1556                 <transponder fec_inner="3" frequency="11758500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2962000" system="0"/>
1557                 <transponder fec_inner="3" frequency="11760000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5925000" system="0"/>
1558                 <transponder fec_inner="3" frequency="11762500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2155000" system="0"/>
1559                 <transponder fec_inner="3" frequency="11766000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2222000" system="0"/>
1560                 <transponder fec_inner="5" frequency="11769500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2177000" system="0"/>
1561                 <transponder fec_inner="4" frequency="11773000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2420000" system="0"/>
1562                 <transponder fec_inner="3" frequency="11775000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2222000" system="0"/>
1563                 <transponder fec_inner="4" frequency="11777000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3150000" system="0"/>
1564                 <transponder fec_inner="4" frequency="11781000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2815000" system="0"/>
1565                 <transponder fec_inner="3" frequency="11788000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2893000" system="0"/>
1566                 <transponder fec_inner="3" frequency="11794000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5632000" system="0"/>
1567                 <transponder fec_inner="4" frequency="11800000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2400000" system="0"/>
1568                 <transponder fec_inner="4" frequency="11804000" modulation="1" onid="66" polarization="1" symbol_rate="24444000" system="0" tsid="3"/>
1569                 <transponder fec_inner="5" frequency="11819000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3000000" system="0"/>
1570                 <transponder fec_inner="3" frequency="11830500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1571                 <transponder fec_inner="3" frequency="11839000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4444000" system="0"/>
1572                 <transponder fec_inner="4" frequency="11846000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3333000" system="0"/>
1573                 <transponder fec_inner="4" frequency="11852000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6000000" system="0"/>
1574                 <transponder fec_inner="4" frequency="11852000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4444000" system="0"/>
1575                 <transponder fec_inner="5" frequency="11857500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2400000" system="0"/>
1576                 <transponder fec_inner="4" frequency="11867000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4444000" system="0"/>
1577                 <transponder fec_inner="5" frequency="11873000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3400000" system="0"/>
1578                 <transponder fec_inner="4" frequency="11877500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3750000" system="0"/>
1579                 <transponder fec_inner="4" frequency="11882000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2965000" system="0"/>
1580                 <transponder fec_inner="5" frequency="11887000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3333000" system="0"/>
1581                 <transponder fec_inner="4" frequency="11892000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="12800000" system="0"/>
1582                 <transponder fec_inner="4" frequency="11892000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2960000" system="0"/>
1583                 <transponder fec_inner="3" frequency="11896000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2222000" system="0"/>
1584                 <transponder fec_inner="3" frequency="11905000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1585                 <transponder fec_inner="4" frequency="11912500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3333000" system="0"/>
1586                 <transponder fec_inner="4" frequency="11916000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2000000" system="0"/>
1587                 <transponder fec_inner="3" frequency="11918000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="24440000" system="0"/>
1588                 <transponder fec_inner="3" frequency="11943000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2950000" system="0"/>
1589                 <transponder fec_inner="4" frequency="11951000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="8800000" system="0"/>
1590                 <transponder fec_inner="3" frequency="11959000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2960000" system="0"/>
1591                 <transponder fec_inner="4" frequency="11963000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2300000" system="0"/>
1592                 <transponder fec_inner="0" frequency="11966000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4340000" system="0"/>
1593                 <transponder fec_inner="3" frequency="11968000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4340000" system="0"/>
1594                 <transponder fec_inner="4" frequency="11970000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="17900000" system="0"/>
1595                 <transponder fec_inner="4" frequency="11973000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2240000" system="0"/>
1596                 <transponder fec_inner="4" frequency="11977500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5700000" system="0"/>
1597                 <transponder fec_inner="4" frequency="11984000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4000000" system="0"/>
1598                 <transponder fec_inner="4" frequency="11996000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="26000000" system="0" tsid="0"/>
1599                 <transponder fec_inner="4" frequency="12002000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4800000" system="0"/>
1600                 <transponder fec_inner="4" frequency="12008000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4400000" system="0"/>
1601                 <transponder fec_inner="4" frequency="12015000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4800000" system="0"/>
1602                 <transponder fec_inner="4" frequency="12021500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5380000" system="0"/>
1603                 <transponder fec_inner="4" frequency="12028500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4557000" system="0"/>
1604                 <transponder fec_inner="4" frequency="12126000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1605                 <transponder fec_inner="4" frequency="12127000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="7400000" system="0"/>
1606                 <transponder fec_inner="3" frequency="12133500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3333000" system="0"/>
1607                 <transponder fec_inner="4" frequency="12136000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3703000" system="0"/>
1608                 <transponder fec_inner="3" frequency="12139500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4444000" system="0"/>
1609                 <transponder fec_inner="3" frequency="12140000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2222000" system="0"/>
1610                 <transponder fec_inner="4" frequency="12506000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2222000" system="0"/>
1611                 <transponder fec_inner="4" frequency="12507000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3900000" system="0"/>
1612                 <transponder fec_inner="3" frequency="12510000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2960000" system="0"/>
1613                 <transponder fec_inner="4" frequency="12513000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4400000" system="0"/>
1614                 <transponder fec_inner="3" frequency="12518500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3125000" system="0"/>
1615                 <transponder fec_inner="4" frequency="12524000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4250000" system="0"/>
1616                 <transponder fec_inner="3" frequency="12529000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="7400000" system="0"/>
1617                 <transponder fec_inner="4" frequency="12530000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4444000" system="0"/>
1618                 <transponder fec_inner="3" frequency="12535500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2962000" system="0"/>
1619                 <transponder fec_inner="3" frequency="12536500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2960000" system="0"/>
1620                 <transponder fec_inner="3" frequency="12540000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3125000" system="0"/>
1621                 <transponder fec_inner="4" frequency="12541000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2150000" system="0"/>
1622                 <transponder fec_inner="5" frequency="12565000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27283000" system="0"/>
1623                 <transponder fec_inner="5" frequency="12572000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="7000000" system="0"/>
1624                 <transponder fec_inner="4" frequency="12590000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3000000" system="0"/>
1625                 <transponder fec_inner="4" frequency="12595000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2500000" system="0"/>
1626                 <transponder fec_inner="3" frequency="12601500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1850000" system="0"/>
1627                 <transponder fec_inner="3" frequency="12605000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2962000" system="0"/>
1628                 <transponder fec_inner="4" frequency="12609500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3700000" system="0"/>
1629                 <transponder fec_inner="4" frequency="12614500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3333000" system="0"/>
1630                 <transponder fec_inner="3" frequency="12620000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6161000" system="0"/>
1631                 <transponder fec_inner="3" frequency="12631000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3500000" system="0"/>
1632                 <transponder fec_inner="4" frequency="12633000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4800000" system="0"/>
1633                 <transponder fec_inner="4" frequency="12635500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="4800000" system="0"/>
1634                 <transponder fec_inner="4" frequency="12637500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2400000" system="0"/>
1635                 <transponder fec_inner="0" frequency="12641000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3800000" system="0"/>
1636                 <transponder fec_inner="4" frequency="12647000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3333000" system="0"/>
1637                 <transponder fec_inner="4" frequency="12652000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22500000" system="0"/>
1638                 <transponder fec_inner="4" frequency="12652000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3900000" system="0"/>
1639                 <transponder fec_inner="4" frequency="12660000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="9150000" system="0"/>
1640                 <transponder fec_inner="4" frequency="12672000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2222000" system="0"/>
1641                 <transponder fec_inner="3" frequency="12673000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3500000" system="0"/>
1642                 <transponder fec_inner="3" frequency="12680500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="8888000" system="0"/>
1643                 <transponder fec_inner="4" frequency="12688500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2400000" system="0"/>
1644                 <transponder fec_inner="4" frequency="12692000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2800000" system="0"/>
1645                 <transponder fec_inner="3" frequency="12695500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2222000" system="0"/>
1646                 <transponder fec_inner="5" frequency="12699000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2400000" system="0"/>
1647                 <transponder fec_inner="5" frequency="12702500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2285000" system="0"/>
1648                 <transponder fec_inner="3" frequency="12706000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2399000" system="0"/>
1649                 <transponder fec_inner="4" frequency="12717000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5925000" system="0"/>
1650                 <transponder fec_inner="0" frequency="12727000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2941000" system="0"/>
1651                 <transponder fec_inner="3" frequency="12731000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3333000" system="0"/>
1652                 <transponder fec_inner="5" frequency="12743000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2285000" system="0"/>
1653         </sat>
1654         <sat flags="1" name="Europe*Star (45.0E)" position="450">
1655                 <transponder fec_inner="5" frequency="11500000" modulation="1" onid="65529" polarization="1" symbol_rate="4340000" system="0" tsid="1"/>
1656                 <transponder fec_inner="5" frequency="11508000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2169000" system="0"/>
1657                 <transponder fec_inner="0" frequency="11513000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
1658                 <transponder fec_inner="0" frequency="11523000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5632000" system="0"/>
1659                 <transponder fec_inner="5" frequency="11550000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1660                 <transponder fec_inner="5" frequency="11591000" modulation="1" onid="1118" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="201"/>
1661                 <transponder fec_inner="5" frequency="11618000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1858000" system="0"/>
1662                 <transponder fec_inner="5" frequency="11627000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1320000" system="0"/>
1663                 <transponder fec_inner="3" frequency="12655000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="20000000" system="0"/>
1664                 <transponder fec_inner="3" frequency="12741000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="13017000" system="0"/>
1665         </sat>
1666         <sat flags="1" name="Yamal 202 (49.0E)" position="490">
1667                 <transponder fec_inner="3" frequency="3584000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="3215000" system="0"/>
1668                 <transponder fec_inner="3" frequency="3595500" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2895000" system="0"/>
1669                 <transponder fec_inner="3" frequency="3706000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="15550000" system="0"/>
1670                 <transponder fec_inner="5" frequency="3740000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="38000000" system="0"/>
1671                 <transponder fec_inner="3" frequency="3776000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="2532000" system="0"/>
1672                 <transponder fec_inner="3" frequency="3939000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="7500000" system="0"/>
1673                 <transponder fec_inner="5" frequency="3944500" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="1555000" system="0"/>
1674                 <transponder fec_inner="5" frequency="3947000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2220000" system="0"/>
1675                 <transponder fec_inner="3" frequency="3952000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="4500000" system="0"/>
1676                 <transponder fec_inner="3" frequency="3960000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="8570000" system="0"/>
1677                 <transponder fec_inner="3" frequency="3970000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="4275000" system="0"/>
1678                 <transponder fec_inner="3" frequency="3976000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="4285000" system="0"/>
1679                 <transponder fec_inner="3" frequency="3982000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="4285000" system="0"/>
1680                 <transponder fec_inner="4" frequency="4066000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="29763000" system="0"/>
1681         </sat>
1682         <sat flags="1" name="Astra/Sirius (5.0E)" position="50">
1683                 <transponder fec_inner="1" frequency="10920750" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1684                 <transponder fec_inner="1" frequency="10935500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1685                 <transponder fec_inner="1" frequency="10964250" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1686                 <transponder fec_inner="1" frequency="10979000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1687                 <transponder fec_inner="0" frequency="10987000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6111000" system="0"/>
1688                 <transponder fec_inner="1" frequency="10993750" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1689                 <transponder fec_inner="1" frequency="11008500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1690                 <transponder fec_inner="1" frequency="11023250" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1691                 <transponder fec_inner="1" frequency="11038000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1692                 <transponder fec_inner="1" frequency="11052750" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1693                 <transponder fec_inner="1" frequency="11067500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1694                 <transponder fec_inner="1" frequency="11082250" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1695                 <transponder fec_inner="1" frequency="11097000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1696                 <transponder fec_inner="1" frequency="11111750" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1697                 <transponder fec_inner="1" frequency="11126500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1698                 <transponder fec_inner="1" frequency="11141250" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1699                 <transponder fec_inner="1" frequency="11156000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1700                 <transponder fec_inner="0" frequency="11158000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1701                 <transponder fec_inner="1" frequency="11170750" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1702                 <transponder fec_inner="1" frequency="11185500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1703                 <transponder fec_inner="1" frequency="11214250" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1704                 <transponder fec_inner="1" frequency="11229000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1705                 <transponder fec_inner="1" frequency="11243750" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1706                 <transponder fec_inner="1" frequency="11258500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1707                 <transponder fec_inner="1" frequency="11273250" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1708                 <transponder fec_inner="1" frequency="11288000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1709                 <transponder fec_inner="1" frequency="11302750" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1710                 <transponder fec_inner="1" frequency="11317500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1711                 <transponder fec_inner="1" frequency="11332250" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1712                 <transponder fec_inner="1" frequency="11347000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1713                 <transponder fec_inner="1" frequency="11361750" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1714                 <transponder fec_inner="1" frequency="11376500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1715                 <transponder fec_inner="1" frequency="11391250" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1716                 <transponder fec_inner="1" frequency="11406000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1717                 <transponder fec_inner="1" frequency="11420750" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1718                 <transponder fec_inner="1" frequency="11435500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1719                 <transponder fec_inner="3" frequency="11727480" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1720                 <transponder fec_inner="3" frequency="11747000" modulation="1" onid="86" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="10"/>
1721                 <transponder fec_inner="3" frequency="11766000" modulation="1" onid="85" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="12"/>
1722                 <transponder fec_inner="3" frequency="11785000" modulation="1" onid="86" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="11"/>
1723                 <transponder fec_inner="3" frequency="11804000" modulation="1" onid="86" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="8"/>
1724                 <transponder fec_inner="3" frequency="11823000" modulation="1" onid="86" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="9"/>
1725                 <transponder fec_inner="3" frequency="11843000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1726                 <transponder fec_inner="3" frequency="11862000" modulation="1" onid="86" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="21"/>
1727                 <transponder fec_inner="3" frequency="11881000" modulation="1" onid="86" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="7"/>
1728                 <transponder fec_inner="3" frequency="11900000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1729                 <transponder fec_inner="3" frequency="11919000" modulation="1" onid="86" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="24"/>
1730                 <transponder fec_inner="3" frequency="11938000" modulation="1" onid="86" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="22"/>
1731                 <transponder fec_inner="3" frequency="11958000" modulation="1" onid="85" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="14"/>
1732                 <transponder fec_inner="3" frequency="11977000" modulation="1" onid="86" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="4"/>
1733                 <transponder fec_inner="3" frequency="11996000" modulation="1" onid="86" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="6"/>
1734                 <transponder fec_inner="4" frequency="12015000" modulation="1" onid="86" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="28"/>
1735                 <transponder fec_inner="3" frequency="12034000" modulation="1" onid="86" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="5"/>
1736                 <transponder fec_inner="3" frequency="12054000" modulation="1" onid="86" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="3"/>
1737                 <transponder fec_inner="3" frequency="12073000" modulation="1" onid="85" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="15"/>
1738                 <transponder fec_inner="3" frequency="12092000" modulation="1" onid="86" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="23"/>
1739                 <transponder fec_inner="4" frequency="12111000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1740                 <transponder fec_inner="3" frequency="12130000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1741                 <transponder fec_inner="3" frequency="12149000" modulation="1" onid="366" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="200"/>
1742                 <transponder fec_inner="3" frequency="12169000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="1"/>
1743                 <transponder fec_inner="5" frequency="12188000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1744                 <transponder fec_inner="3" frequency="12207000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="1"/>
1745                 <transponder fec_inner="5" frequency="12226000" modulation="1" onid="94" polarization="0" symbol_rate="25540000" system="0" tsid="1"/>
1746                 <transponder fec_inner="5" frequency="12245000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1747                 <transponder fec_inner="3" frequency="12265000" modulation="1" onid="366" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="256"/>
1748                 <transponder fec_inner="3" frequency="12284000" modulation="1" onid="85" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1"/>
1749                 <transponder fec_inner="5" frequency="12303000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="25547000" system="0"/>
1750                 <transponder fec_inner="3" frequency="12322000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1751                 <transponder fec_inner="3" frequency="12341000" modulation="1" onid="366" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="101"/>
1752                 <transponder fec_inner="5" frequency="12360000" modulation="1" onid="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="8800"/>
1753                 <transponder fec_inner="3" frequency="12380000" modulation="1" onid="85" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2"/>
1754                 <transponder fec_inner="2" frequency="12399000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="1"/>
1755                 <transponder fec_inner="3" frequency="12418000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="101"/>
1756                 <transponder fec_inner="2" frequency="12437000" modulation="2" onid="86" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="1" tsid="27"/>
1757                 <transponder fec_inner="3" frequency="12456000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1758                 <transponder fec_inner="3" frequency="12476000" modulation="1" onid="86" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="26"/>
1759                 <transponder fec_inner="3" frequency="12608000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1760                 <transponder fec_inner="3" frequency="12614000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="14685000" system="0"/>
1761                 <transponder fec_inner="3" frequency="12633000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3720000" system="0"/>
1762                 <transponder fec_inner="3" frequency="12637000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="14465000" system="0"/>
1763                 <transponder fec_inner="3" frequency="12644000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3200000" system="0"/>
1764                 <transponder fec_inner="3" frequency="12649000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3977000" system="0"/>
1765                 <transponder fec_inner="1" frequency="12668000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1766                 <transponder fec_inner="3" frequency="12672000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3300000" system="0"/>
1767                 <transponder fec_inner="4" frequency="12678000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="13333000" system="0"/>
1768                 <transponder fec_inner="3" frequency="12680000" modulation="1" onid="95" polarization="0" symbol_rate="9404000" system="0" tsid="1"/>
1769                 <transponder fec_inner="3" frequency="12690000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3330000" system="0"/>
1770                 <transponder fec_inner="3" frequency="12690000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2650000" system="0"/>
1771                 <transponder fec_inner="3" frequency="12697000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6150000" system="1"/>
1772                 <transponder fec_inner="3" frequency="12701000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6111000" system="0"/>
1773                 <transponder fec_inner="0" frequency="12701000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6150000" system="0"/>
1774                 <transponder fec_inner="3" frequency="12715000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3330000" system="0"/>
1775                 <transponder fec_inner="3" frequency="12724000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1772000" system="0"/>
1776                 <transponder fec_inner="3" frequency="12736000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3038000" system="0"/>
1777         </sat>
1778         <sat flags="1" name="Express AM22 (53.0E)" position="530">
1779                 <transponder fec_inner="3" frequency="10974000" modulation="1" onid="1326" polarization="0" symbol_rate="8150000" system="0" tsid="801"/>
1780                 <transponder fec_inner="5" frequency="10974000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="32223000" system="0"/>
1781                 <transponder fec_inner="3" frequency="11031000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3750000" system="0"/>
1782                 <transponder fec_inner="3" frequency="11044000" modulation="1" onid="4369" polarization="1" symbol_rate="44950000" system="0" tsid="4"/>
1783                 <transponder fec_inner="3" frequency="11081500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="1466000" system="0"/>
1784                 <transponder fec_inner="3" frequency="11083000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3000000" system="0"/>
1785                 <transponder fec_inner="3" frequency="11096000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6400000" system="0"/>
1786                 <transponder fec_inner="3" frequency="11097000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3979000" system="0"/>
1787                 <transponder fec_inner="3" frequency="11160000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5786000" system="0"/>
1788                 <transponder fec_inner="3" frequency="11184000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="11111000" system="0"/>
1789                 <transponder fec_inner="3" frequency="11481000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="41250000" system="0"/>
1790                 <transponder fec_inner="3" frequency="11616500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2894000" system="0"/>
1791                 <transponder fec_inner="3" frequency="11630000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2894000" system="0"/>
1792                 <transponder fec_inner="3" frequency="12633000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
1793                 <transponder fec_inner="3" frequency="12637000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2532000" system="0"/>
1794                 <transponder fec_inner="3" frequency="12639000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2893000" system="0"/>
1795                 <transponder fec_inner="3" frequency="12642000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2170000" system="0"/>
1796                 <transponder fec_inner="3" frequency="12645000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2532000" system="0"/>
1797                 <transponder fec_inner="3" frequency="12648000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2532000" system="0"/>
1798                 <transponder fec_inner="3" frequency="12652000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2532000" system="0"/>
1799                 <transponder fec_inner="1" frequency="12656000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3125000" system="0"/>
1800                 <transponder fec_inner="1" frequency="12661000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3125000" system="0"/>
1801                 <transponder fec_inner="3" frequency="12664000" modulation="1" onid="3030" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="60"/>
1802                 <transponder fec_inner="5" frequency="12724000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2480000" system="0"/>
1803                 <transponder fec_inner="3" frequency="12741000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="7086000" system="0"/>
1804         </sat>
1805         <sat flags="1" name="Intelsat 702 (55.0E)" position="550">
1806                 <transponder fec_inner="4" frequency="11126000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3125000" system="0"/>
1807                 <transponder fec_inner="3" frequency="11129000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3700000" system="0"/>
1808                 <transponder fec_inner="4" frequency="11135000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3125000" system="0"/>
1809         </sat>
1810         <sat flags="1" name="NSS 703 (57.0E)" position="570">
1811                 <transponder fec_inner="3" frequency="11178000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="15600000" system="0"/>
1812                 <transponder fec_inner="2" frequency="11507000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2917000" system="0"/>
1813                 <transponder fec_inner="3" frequency="12551000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="9404000" system="0"/>
1814                 <transponder fec_inner="4" frequency="12555000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3125000" system="0"/>
1815                 <transponder fec_inner="3" frequency="3909500" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="2894000" system="0"/>
1816                 <transponder fec_inner="1" frequency="4053000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="26000000" system="0"/>
1817                 <transponder fec_inner="1" frequency="4065000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="6600000" system="0"/>
1818         </sat>
1819         <sat flags="1" name="Intelsat 904 (60.0E)" position="600">
1820                 <transponder fec_inner="3" frequency="11093000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3980000" system="0"/>
1821                 <transponder fec_inner="3" frequency="11101000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4105000" system="0"/>
1822                 <transponder fec_inner="3" frequency="11490000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5788000" system="0"/>
1823                 <transponder fec_inner="3" frequency="11518000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3000000" system="0"/>
1824                 <transponder fec_inner="3" frequency="11529000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2893000" system="0"/>
1825         </sat>
1826         <sat flags="1" name="Intelsat 902 (62.0E)" position="620">
1827                 <transponder fec_inner="3" frequency="11103500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3328000" system="0"/>
1828                 <transponder fec_inner="5" frequency="11107000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2170000" system="0"/>
1829                 <transponder fec_inner="3" frequency="11150650" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5787000" system="0"/>
1830                 <transponder fec_inner="3" frequency="11176000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3333000" system="0"/>
1831                 <transponder fec_inner="5" frequency="11186000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2047000" system="0"/>
1832                 <transponder fec_inner="5" frequency="11677000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3500000" system="0"/>
1833                 <transponder fec_inner="2" frequency="4177000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="31532000" system="0"/>
1834         </sat>
1835         <sat flags="1" name="Intelsat 906 (64.2E)" position="642">
1836                 <transponder fec_inner="5" frequency="11508000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="7410000" system="0"/>
1837                 <transponder fec_inner="4" frequency="11524000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3125000" system="0"/>
1838                 <transponder fec_inner="2" frequency="3641000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="13330000" system="0"/>
1839                 <transponder fec_inner="3" frequency="3654000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="5632000" system="0"/>
1840                 <transponder fec_inner="2" frequency="3721000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="4882000" system="0"/>
1841                 <transponder fec_inner="2" frequency="3778500" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="3000000" system="0"/>
1842                 <transponder fec_inner="3" frequency="3966000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="10166000" system="0"/>
1843                 <transponder fec_inner="3" frequency="3998000" modulation="1" polarization="R" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1844                 <transponder fec_inner="2" frequency="4093000" modulation="1" polarization="L" symbol_rate="3680000" system="0"/>
1845         </sat>
1846         <sat flags="1" name="Panamsat 7,10 (68.5E)" position="685">
1847                 <transponder fec_inner="3" frequency="11038000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="8888000" system="0"/>
1848                 <transponder fec_inner="3" frequency="11044000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2250000" system="0"/>
1849                 <transponder fec_inner="1" frequency="12522000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="26657000" system="0" tsid="3"/>
1850                 <transponder fec_inner="1" frequency="12562000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="26657000" system="0" tsid="131"/>
1851                 <transponder fec_inner="3" frequency="12574000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3378000" system="0"/>
1852                 <transponder fec_inner="3" frequency="12629000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2492000" system="0"/>
1853                 <transponder fec_inner="1" frequency="12682000" modulation="1" onid="1" polarization="0" symbol_rate="26657000" system="0" tsid="130"/>
1854                 <transponder fec_inner="1" frequency="12722000" modulation="1" onid="318" polarization="0" symbol_rate="26657000" system="0" tsid="2"/>
1855                 <transponder fec_inner="1" frequency="12722000" modulation="1" onid="73" polarization="1" symbol_rate="26657000" system="0" tsid="2"/>
1856                 <transponder fec_inner="3" frequency="3661000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="14070000" system="0"/>
1857                 <transponder fec_inner="3" frequency="3716000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="20770000" system="0"/>
1858                 <transponder fec_inner="3" frequency="3716000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="20600000" system="0"/>
1859                 <transponder fec_inner="1" frequency="3744000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="16180000" system="0"/>
1860                 <transponder fec_inner="3" frequency="3744000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="20600000" system="0"/>
1861                 <transponder fec_inner="3" frequency="3768000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6500000" system="0"/>
1862                 <transponder fec_inner="2" frequency="3775000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3300000" system="0"/>
1863                 <transponder fec_inner="3" frequency="3778000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2940000" system="0"/>
1864                 <transponder fec_inner="3" frequency="3783500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2963000" system="0"/>
1865                 <transponder fec_inner="2" frequency="3784000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3250000" system="0"/>
1866                 <transponder fec_inner="3" frequency="3788000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3617000" system="0"/>
1867                 <transponder fec_inner="3" frequency="3808000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="10340000" system="0"/>
1868                 <transponder fec_inner="2" frequency="3812000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3312000" system="0"/>
1869                 <transponder fec_inner="3" frequency="3836000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="19850000" system="0"/>
1870                 <transponder fec_inner="3" frequency="3836000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="20600000" system="0"/>
1871                 <transponder fec_inner="3" frequency="3863000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="20600000" system="0"/>
1872                 <transponder fec_inner="3" frequency="3864000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="19850000" system="0"/>
1873                 <transponder fec_inner="3" frequency="3900000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="12300000" system="0"/>
1874                 <transponder fec_inner="3" frequency="3914000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6510000" system="0"/>
1875                 <transponder fec_inner="2" frequency="3925000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3003000" system="0"/>
1876                 <transponder fec_inner="3" frequency="3974000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="19500000" system="0"/>
1877                 <transponder fec_inner="3" frequency="3974000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="19850000" system="0"/>
1878                 <transponder fec_inner="3" frequency="4004000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2963000" system="0"/>
1879                 <transponder fec_inner="1" frequency="4012000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2200000" system="0"/>
1880                 <transponder fec_inner="2" frequency="4034000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="20500000" system="0"/>
1881                 <transponder fec_inner="3" frequency="4034000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="19559000" system="0"/>
1882                 <transponder fec_inner="3" frequency="4055000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4400000" system="0"/>
1883                 <transponder fec_inner="3" frequency="4060000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3529000" system="0"/>
1884                 <transponder fec_inner="5" frequency="4064000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="19850000" system="0"/>
1885                 <transponder fec_inner="2" frequency="4065000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4609000" system="0"/>
1886                 <transponder fec_inner="1" frequency="4070500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3003000" system="0"/>
1887                 <transponder fec_inner="2" frequency="4075500" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4000000" system="0"/>
1888                 <transponder fec_inner="3" frequency="4084000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3428000" system="0"/>
1889                 <transponder fec_inner="3" frequency="4087000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="9375000" system="0"/>
1890                 <transponder fec_inner="3" frequency="4103000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="5720000" system="0"/>
1891                 <transponder fec_inner="3" frequency="4124000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="19850000" system="0"/>
1892                 <transponder fec_inner="3" frequency="4127000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3255000" system="0"/>
1893                 <transponder fec_inner="2" frequency="4132500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="2573000" system="0"/>
1894                 <transponder fec_inner="3" frequency="4143500" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3306000" system="0"/>
1895                 <transponder fec_inner="3" frequency="4161000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3617000" system="0"/>
1896                 <transponder fec_inner="3" frequency="4166000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3255000" system="0"/>
1897                 <transponder fec_inner="2" frequency="4174000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3000000" system="0"/>
1898                 <transponder fec_inner="2" frequency="4179000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4000000" system="0"/>
1899                 <transponder fec_inner="3" frequency="4185000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="20000000" system="0"/>
1900                 <transponder fec_inner="2" frequency="4190000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="12207000" system="0"/>
1901         </sat>
1902         <sat flags="1" name="Eutelsat W3 (7.0E)" position="70">
1903                 <transponder fec_inner="3" frequency="10762000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1904                 <transponder fec_inner="3" frequency="10880000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="17360000" system="1"/>
1905                 <transponder fec_inner="3" frequency="10899000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="9404000" system="0"/>
1906                 <transponder fec_inner="2" frequency="10928000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="1"/>
1907                 <transponder fec_inner="3" frequency="10928000" modulation="1" onid="126" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="2578"/>
1908                 <transponder fec_inner="0" frequency="10960000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1909                 <transponder fec_inner="0" frequency="10960000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1910                 <transponder fec_inner="0" frequency="10968000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1911                 <transponder fec_inner="0" frequency="10968000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1912                 <transponder fec_inner="0" frequency="10977000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1913                 <transponder fec_inner="0" frequency="10978000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1914                 <transponder fec_inner="0" frequency="10982000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="13333000" system="0"/>
1915                 <transponder fec_inner="0" frequency="10986000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1916                 <transponder fec_inner="0" frequency="10986000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1917                 <transponder fec_inner="0" frequency="10994000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4434000" system="0"/>
1918                 <transponder fec_inner="0" frequency="10996000" modulation="1" onid="235" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0" tsid="17185"/>
1919                 <transponder fec_inner="0" frequency="11000000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4434000" system="0"/>
1920                 <transponder fec_inner="0" frequency="11004000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1921                 <transponder fec_inner="0" frequency="11014000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1922                 <transponder fec_inner="0" frequency="11014000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1923                 <transponder fec_inner="0" frequency="11023000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1924                 <transponder fec_inner="0" frequency="11043000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1925                 <transponder fec_inner="0" frequency="11052000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1926                 <transponder fec_inner="0" frequency="11052000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1927                 <transponder fec_inner="0" frequency="11061000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1928                 <transponder fec_inner="0" frequency="11061000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1929                 <transponder fec_inner="0" frequency="11066000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="13333000" system="0"/>
1930                 <transponder fec_inner="0" frequency="11070000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1931                 <transponder fec_inner="0" frequency="11071000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1932                 <transponder fec_inner="0" frequency="11078000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4434000" system="0"/>
1933                 <transponder fec_inner="0" frequency="11079000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1934                 <transponder fec_inner="0" frequency="11084000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="13333000" system="0"/>
1935                 <transponder fec_inner="0" frequency="11084000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4434000" system="0"/>
1936                 <transponder fec_inner="0" frequency="11088000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1937                 <transponder fec_inner="0" frequency="11097000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1938                 <transponder fec_inner="0" frequency="11102000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="13333000" system="0"/>
1939                 <transponder fec_inner="0" frequency="11106000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1940                 <transponder fec_inner="0" frequency="11106000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1941                 <transponder fec_inner="5" frequency="11125000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2677000" system="0"/>
1942                 <transponder fec_inner="0" frequency="11126000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1943                 <transponder fec_inner="3" frequency="11126000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="5697000" system="0"/>
1944                 <transponder fec_inner="0" frequency="11142000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1945                 <transponder fec_inner="0" frequency="11152000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6666000" system="0"/>
1946                 <transponder fec_inner="3" frequency="11175000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1947                 <transponder fec_inner="2" frequency="11262000" modulation="1" onid="126" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="50500"/>
1948                 <transponder fec_inner="3" frequency="11283000" modulation="1" onid="126" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="40400"/>
1949                 <transponder fec_inner="3" frequency="11298000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="13500000" system="0"/>
1950                 <transponder fec_inner="2" frequency="11324000" modulation="1" onid="16" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1"/>
1951                 <transponder fec_inner="2" frequency="11346000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1952                 <transponder fec_inner="3" frequency="11361000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="18086000" system="0"/>
1953                 <transponder fec_inner="4" frequency="11386000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1954                 <transponder fec_inner="3" frequency="11405000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1955                 <transponder fec_inner="0" frequency="11429000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1956                 <transponder fec_inner="2" frequency="11451000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="25066000" system="0"/>
1957                 <transponder fec_inner="3" frequency="11471000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1958                 <transponder fec_inner="3" frequency="11492000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1959                 <transponder fec_inner="3" frequency="11513000" modulation="1" onid="126" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="50900"/>
1960                 <transponder fec_inner="3" frequency="11534000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1961                 <transponder fec_inner="3" frequency="11554000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
1962                 <transponder fec_inner="3" frequency="11575000" modulation="1" onid="126" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0" tsid="50600"/>
1963                 <transponder fec_inner="3" frequency="11596000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1964                 <transponder fec_inner="3" frequency="11617000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1965                 <transponder fec_inner="3" frequency="11637000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1966                 <transponder fec_inner="3" frequency="11658000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1967                 <transponder fec_inner="3" frequency="11678000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="0"/>
1968                 <transponder fec_inner="4" frequency="12520000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6111000" system="0"/>
1969         </sat>
1970         <sat flags="1" name="Eutelsat W5 (70.5E)" position="705">
1971                 <transponder fec_inner="2" frequency="11214000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="13020000" system="0"/>
1972                 <transponder fec_inner="5" frequency="11377000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="7440000" system="0"/>
1973                 <transponder fec_inner="3" frequency="11683000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="15000000" system="0"/>
1974                 <transponder fec_inner="1" frequency="12724000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="3800000" system="0"/>
1975         </sat>
1976         <sat flags="1" name="Panamsat 4 (72.0E)" position="720">
1977                 <transponder fec_inner="3" frequency="11521000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4220000" system="0"/>
1978                 <transponder fec_inner="3" frequency="12516000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="8232000" system="0"/>
1979                 <transponder fec_inner="3" frequency="12524000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3266000" system="0"/>
1980                 <transponder fec_inner="4" frequency="12535000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1475000" system="0"/>
1981                 <transponder fec_inner="2" frequency="12556000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2600000" system="0"/>
1982                 <transponder fec_inner="3" frequency="12655000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="6400000" system="0"/>
1983                 <transponder fec_inner="3" frequency="12676000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2315000" system="0"/>
1984                 <transponder fec_inner="3" frequency="12677000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="1447000" system="0"/>
1985                 <transponder fec_inner="1" frequency="12702000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="26656000" system="0"/>
1986         </sat>
1987         <sat flags="1" name="LMI 1 (75.0E)" position="750">
1988                 <transponder fec_inner="5" frequency="12518000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1989                 <transponder fec_inner="3" frequency="12549000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="12300000" system="0"/>
1990                 <transponder fec_inner="5" frequency="12579000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1991                 <transponder fec_inner="5" frequency="12610000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1992                 <transponder fec_inner="3" frequency="12640000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1993                 <transponder fec_inner="5" frequency="12670000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="22000000" system="0"/>
1994                 <transponder fec_inner="3" frequency="12693000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="10000000" system="0"/>
1995                 <transponder fec_inner="5" frequency="12701000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="8290000" system="0"/>
1996                 <transponder fec_inner="3" frequency="12722000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="3215000" system="0"/>
1997                 <transponder fec_inner="3" frequency="12729000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="2963000" system="0"/>
1998                 <transponder fec_inner="3" frequency="12732000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4400000" system="0"/>
1999                 <transponder fec_inner="3" frequency="12742000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="4400000" system="0"/>
2000         </sat>
2001         <sat flags="1" name="Eurobird 9 (9.0E)" position="90">
2002                 <transponder fec_inner="4" frequency="11727000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
2003                 <transponder fec_inner="3" frequency="11747000" modulation="1" onid="157" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1"/>
2004                 <transponder fec_inner="4" frequency="11766000" modulation="1" onid="110" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="33"/>
2005                 <transponder fec_inner="3" frequency="11785000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
2006                 <transponder fec_inner="3" frequency="11804000" modulation="1" onid="158" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="158"/>
2007                 <transponder fec_inner="3" frequency="11823000" modulation="1" onid="1325" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="1"/>
2008                 <transponder fec_inner="3" frequency="11843000" modulation="1" onid="158" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="5600"/>
2009                 <transponder fec_inner="3" frequency="11862000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
2010                 <transponder fec_inner="3" frequency="11881000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0"/>
2011                 <transponder fec_inner="4" frequency="11900000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0"/>
2012                 <transponder fec_inner="4" frequency="11919000" modulation="1" onid="100" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" tsid="6000&quo